Fatih Sultan Mehmet Han (AVNİ Lakabı) Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !   En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


   Fatih Sultan Mehmet Han (AVNİ Lakabı)

   İmtisâl-i "câhidû-fi'llah" olupdur niyyetüm

   Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidür gayretüm

   Fazl-ı Hakk u himmet-ı cünd-i ricâullâh ile

   Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm

   Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm

   Lütf-i Hak'dandur hemân ümmîd-i feth ü nusratum

   Nefs ü mâl ile n'ola kılsam cihânda ictihâd

   Hamdü-lillâh var gazâya sad hezârân rağbetim

   İy Muhammed mu'cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile

   Umaram galib ola a'dâ-yı dîne devletüm   Açıklaması:
   1- Niyetim "Allah uğrunda hakkıyle savaşınız" âyetine bağlı kalmaktır. Gayret gösterişim İslâm dîninin gerektirdiği gayretlerdir.

   2- Allah'ın lütfu ve yardımları kutlu olan din büyükleri askerlerinin yardımları ile, niyetim kâfirleri baştan başa bozguna uğratmaktır.

   3- Ben, peygamberlere ve din ulularına güveniyorum. Fetih ve zafer ümidim Allah'ın lütfu ile mümkün olacaktır.

   4- Nefsim ve malım ile dünyada Allah için gayret etsem ne olur? Allah'a şükürler olsun ki gaziliğe yüz binlerce rağbetim var.

   5- Ey (Fâtih) Mehmed! Hazret-i Muhammed (sav)'in mu'cizeleri ile devletinin din düşmanlarını yeneceğini umuyorum

   Fatih Sultan Mehmet Han (AVNİ Lakabı)


...
Sayfa Başına
Dön - Git