Eraykitap Üstadlardan Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
    Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar.Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip salih amel yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Zalimlerin (Haksızlık edenler,) hangi dönüşe (hangi akıbete ve nasıl bir inkılaba) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. (Şuara Suresi -224 - 227)

Şüphesiz hamd Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.


Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.

“Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün.” (Âl-i İmran Suresi - 102)


“Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisâ Suresi - 1)


“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzâbn Suresi - 70-71)


Bundan sonra: Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selem’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir, her dalalet ateştedir.
Muhdes: Dinden olmayan şeyin din adına çıkarılmasıdır.
“Hutbetu’l-Hace” ismiyle meşhur olan bu duayı, Cuma hutbelerinde ve tüm konuşmalarında okuyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ashabına da öğretmiştir.
Müslim: 867, Nesei: 3/188...


Sayfa Başına
Dön - Git