Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an’ın Dört Temel Terimi Mevdudi

ÖNSÖZ / Giriş

İLAH, RABB, DİN ve İBADET; bu dört terim Kur’an terminolojisinde temel bir öneme sahiptir.

Kur’an’ın tüm daveti yalnızca Allah Teala’nın Rab ve İlah olduğu şeklindedir.O’ndan başka ne herhangi bir İlah ve Rab e herhangi bir uluhiyet ve ne de rububiyet vardır.O’nun şeriki de yoktur

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Dört Terimin Önemi

  Kur’an-ı Kerim’in öğretisini anlamak için bu dört terimin sahih ve mükemmel anlamını

  Tam manasıyla kavramak zorunludur.Eğer herhangi bir kimse İlah ve Rab’bin manasının ne olduğunu,İbadet’in ne anlama geldiğini ve Din’in neye isnad edildiğini bilmezse onun için Kur’an’ın ..

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Birinci Bölüm Cahiliyede İlah Düşüncesi

  İslam’dan önceki arapların ve eski milletlerin ilahlık bağlamında ne gibi düşüncelere sahip olduklarına,buna karşılık

  hangi yaklaşımları reddettiğine de bakmamız gerekmektedir. 1. “Onlar,kendileri için bir güç kaynağı olmak üzere (ya da onların himayesine girerek mahfuz kalmak için) Allah’tan başka ilahlar edindiler.” (Meryem, 81)

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Uluhiyyet Meselesi

  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm ilah kavramları arasında mantıki bir ilişki vardır.

  Bir kişinin olağanüstü anlamda bir varlığı kendi hami ve yardımcısı,sorunlarının halledicisi, gereksinimlerinin karşılayıcısı, niyazlarının işiticisi, menfaatlendiricisi ve zararlarının gidericisi olarak görmesinin nedeni

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • İkinci Bölüm Rabb

  ikinci bölüm Rabb Kur'an-ı Kerim'de Rabb kelimesi çeşitli kullanış şekilleri

  1.Mürebbi,gereksinimleri karşılayan,terbiye veren ve yetiştiren / 2.Kefil,gözetici,koruyup kollayan,ıslahla sorumlu olan / 3.Çeşitli kimselerin oluşturduğu bir toplulukta merkezi bir sıfata sahip olan / 4.Kendisine bağlananların efendisi,sözü geçen,üstünlüğü...

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Rubibiyyet Meselesi

  Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetle ilgili görüşlerini incelememiz Kur’an-ı Kerim’in onları hangi noktalardan

  Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetle ilgili görüşlerini incelememiz Kur’an-ı Kerim’in onları hangi noktalardan ve niçin reddetme yoluna gittiğini ve buna karşılık Kur’an’ın insanları nasıl bir rububiyet anlayışına çağırdığını gözden geçirmemiz gerekir...

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Üçüncü Bölüm İbadet

  Kur’an’ı Kerim’e yöneldiğimizde söz konusu kelimenin çoğunlukla ilk üç manasının (köle,itaat ve kulluk) kullanılmış olduğunu görüyoruz.

  İbadet kavramının birinci ve ikinci manaları ile ilgili misaller şunlardır: “Sonra Musa ve kardeşi Harun’u, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve önde gelen çevresine gönderdik.Ancak onlar büyüklük tasladılar.Şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken,şimdi biz kalkıp bizim gibi iki insana mı inanacağız,dediler.” (Müminun, 45-47)

 • Devamı için Tıklayın
 • Dördüncü Bölüm Din

  Kur’an mesajı içinde “din” kavramı, aşağıda sıraladığımız dört ana kısımdan oluşan mükemmel bir düzeni tarif etmektedir:.

  1. Hakimiyet ve egemenlik. / 2. Hakimiyet karşısında boyun eğme ve itaat. / 3. Söz konusu hakimiyetin etkisi altında kurulan fikri ve ameli düzen. / 4. Bu düzene bağlılık ve itaat sonucu elde edilen mükafat ya da isyan ve karşı çıkmanın neticesi olarak, yüce egemenlik tarafından verilen mükafat yada ceza.

 • Devamı için Tıklayın
 • Kur'an-ı Kerim'in Rabb inancına Çağrısı

  Yine Rab kavramının,emretme ve nehyetme yetkisine sahip tek merci,egemenliğin tek sahibi.

  Yine Rab kavramının,emretme ve nehyetme yetkisine sahip tek merci,egemenliğin tek sahibi,hidayet ve yönlendirme kaynağı,kanun koyucu,ülkenin başkanı ve toplumun merkezi olması şeklindeki anlamı onların gözünde tamamen başka bir niteliğe sahipti. Bu anlayışları nedeniyle onlar;teorik planda Allah’ı mutlak otorite,egemen güç v.s...anlamlarıyla rab olarak görüyorlardı.Pratik hayatlarında ise toplumun katında güçlü olan,nüfuz sahibi kimselerin ahlaki,siyasi ve toplumsal anlamdaki rububiyetlerini kabul ederek onlara itaat ediyorlar,onların siyasal otoritelerine tabi oluyorlardı.

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Namaz ve Tevhid

  Kelime-i Tevhîd " tüm semâvî dinlerin ortak inanç esaslarının temelini teşkil eder.

  "Bu temele dayanmayan inanışların ve ibadetlerin tümü batıldır, Allah'ın yanında makbul değildir. Nitekim, Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu elçilerinin tümüne vahyettiği ve insanlara tebliğ edilmesini istediği en önemli husus, "Tevhîd" inancının esasını teşkil eden bu kutsal kelimedir.

 • Devamı için Tıklayın
 • İslamda Cihad Mevdudi ve Seyyid Kutup