ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Fıkıh Usulu Hasan Karakaya Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. .. Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Okuyacağınız fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak hizmetinize sunmuştur...   Fıkıh Usulu Hasan Karakaya    
FIKIH USÛLÜ HAKKINDA BİRKAÇ SOZÖncülerimiz olan İslâm alimleri, bizlere ilimler arasında mertebesi yük­sek, faydası tartışılmayan, eski ve yeni hiçbir ümmette eşi
ve benzeri görülmeyen üstün bîr hukuk metodu bırakmışlardır. Buna fıkıh usûlü ilmi denilmektedir.
İslâm hukuku alimleri,. Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün sünnetini İyice anla­mak ve bunlardan kulların yükümlü oldukları hükümleri
sıhhatli bir şekilde çıkarmak İçin fıkıh usulünde bir kısım kurallar tesbit etmişler ve bu çabala­rıyla her şeyden önceAllah'ın rızasına ulaşma gayesini hedeflemişlerdir.
Şüphesiz ki, şer'i hükümleri dinen itibar edilen kaynaklardan çıkarma, kişilerin heva ve heveslerine veya tesadüf eseri
rastlanan gelişi güzel kurallara göre değil, bu sahada uzun çalışmalar sonucu elde edilen sağlam kaide­ler ve hassas kriterlere göre yapılacaktır.
Böylece ictihad eden fakih, bu ku­ral ve kriterlere uyarak sıhhatli bir sonuca varsın ve sağlam bir yol izleyerek şer'i
hükmü tesbit etmiş olsun. Aksi taktirde ayağı kayar, İstemese de sapar ve şer'i şerifin ruhuna aykırı olan hükümler tesbit etmiş olur.
Böylece hem kendi sapar, hem de İnsanları saptırmış olur. İşte bu yanlışa düşmemek İçin "Fıkıh Usulü" ismiyle anılan ve İslâm hukukunda sağlam
bir metod olaraktakip edilen bu İlme ve bunu bilmeye şiddetli ihtiyaç hissedilmektedir. Çünkü şer'i hükümlerin kaynaklarının neler oldukları,
bu kaynaklardan her birinin ne türden olan hükümlere dayanak olacağı ve bunların kendi araların­da kuvvetlilik derecelerine göre nasıl sıralandıkları
Fıkıh Usulü ilmîyle öğ­renilir. Keza müctehid fakih, şer'i kaynaklardan hüküm çıkarırken hangi şart ve kurallara uyulması gerektiğini bu ilimden öğrenmiş olur.Hulasa: Fıkıh usulünü İnceleyen kişi:
a. Müctehid İmamların dinî hükümleri çıkarırken kullandıkları metodları Öğrenir ve bu sayede yeni doğacak meseleler hakkında nasıl fetva verebile­ceğini bilmiş olur.
b. Müslümanların müctehid imamlardan nakledilen dini hükümlere güve­ni artar. Ve mezhebleri birbirleriyle karşılaştırırla imkanı doğmuş olur.
c. Fetva verme konumunda olan kişi, haklarında hüküm bulunmayan me­selelerin mezheb İmamlarına göre nasıl bir hükme bağlanacağını öğrenir ve gereğini yapar.

 

Anasayfa


________________ oOo _________________

<> ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir.<>