ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Fıkıh Usulu Hasan Karakaya Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. .. Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Okuyacağınız fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak hizmetinize sunmuştur...   Fıkıh Usulu Hasan Karakaya    


Zina Etmeye Zorlamak

ZİNA ETMEYE ZORLAMAK.. 1

a. İkrah Neticesinde Kadının Zina Etmesi: 1

Mezheblere Göre İkrahla (Zorlama ile) Zina Edenin Durumu. 2

1. Hanefi Mezhebine Göre: 2

2. Şafii Mezhebine Göre Zinaya Zorlanmanın Hükmü: 3

3. Maliki Mezhebine Göre Zinaya Zorlananın Hükmü: 4

4. Hanbeli Mezhebi'ne Göre Zinaya Zorlananın Hükmü: 5

 

ZİNA ETMEYE ZORLAMAK

 

Zina yapmak, hiçbir zorlama ile kendisine ruhsat verilmeyen hallerden­dir. Bir kişi: "Filanla zina et, yoksa seni öldürürüz, yahut organlarından bi­rini kesip koparırız" şeklinde tehdit edilirse canını kurtarmak İçin zina ede­mez. Zira Allah Teala zinaya yaklaşılmasını dahi yasaklamış bunun herhan­gi bir zorluk karşısında yapılabileceğine ruhsat vermemiştir. Bu husuta Al­lah Teala şöyle buyurmuştur.

"Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, kötü bir yoldur.”[1]

Böyle bir imtihanla karşı karşıya kalan müminin, canını feda etmesi pa­hasına dahi olsa, zina etmemek için direnmesi gerekmektedir. Bununla be­raber zorlamaya boyun eğer ve zina ederse günahkar olur. Kendisine zina etme cezasının uygulanması hususunda İse, zina edenin erkek veya kadın ol­masına göre hüküm farklıdır.

 

a. İkrah Neticesinde Kadının Zina Etmesi:

 

Kadının, zorlama (ikrah) karşısında zina etmesi halinde kendisine zina ce­zası uygulanmaz. Bu hususta Vail el-Kindi diyor ki: "Resulullah döneminde namaz kılma maksadıyla bir kadın evinden dışarı çıktı. Ona yolda bir adam rastladı. Adam kadının kendisine teslim olmasını istedi. (Kadının diretmesi­ne rağmen o) kadına tecavüz etti.

Bunun üzerine kadın bağırdı. Adam kaçtı. Kadının yanından başka biri­si geçti. Kadın: "Bana bu işleri yapan işte bu adamdır" dedi. Kadın muhacir­lerden bazı erkeklerin yanından geçti ve onlara: "Şu adam bana şöyle şöy­le yaptı" dedi.

Muhacirlerden olan o kişiler, kadının kendisine tecavüz ettiğini sandığı, o adamı yakalayıp kadına getirdiler. Kadın: "Evet, işte bu adam" dedi. Bu­nun üzerine adamı alıp Resulullah'a getirdiler.

Resulullah bu adamın recmedilmesini emredince asıl kadına tecavüz eden adam ayağa kalktı ve "Ey Allah'ın Rasulü! Bu işi o kadına ben yaptım" dedi. Bunun üzerine Resulullah kadına:

"Haydi git, Allah seni affetti" dedi. Suçsuz adama güzel şeyler söyledi. Kadına tecavüz eden adam İçin de: "Bunu recmedin" dedi ve sonra şöyle buyurdu: "Bu adam öyle bir tevbe ile tevbe etti ki, eğer o tevbeyi Medine hal­kı yapsa idi, elbetteki tevbeleri kabul edilirdi.”[2]

Görüldüğü gibi Peygamber efendimiz (sav) zorla kendisiyle zina edilen kadına zina cezası uygulamamıştır.

Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir.

"Bir kadın, Resulullah döneminde zorla zina işlemeye mecbur edildi. Rasululiah kadından zina cezasını düşürdü. Onunla zina eden erkeğe zina cezası verdi. Ravi Resulullah'ın kadın için mehir laktır elliğini (zina eden adamdan mehir alıp kadına verdiğini) zikretmedi.”[3]

Ebu Ubeyde'nin kızı Safi yy e diyor ki: "Uz. Ömer döneminde Beytu'l ma­lın kölelerinden biri. ganimat malının beşte bir payına ait olan bir cariyeye tecavüz etti ve onun bekaretini bozdu. Bunun üzerine Hz, Ömer tecavüz eden köleye zina cezası uyguladı ve onu sürgün etti. Uz. Ömer cariyeye kendisi­ne cebren tecavüz edildiğinden doUıyı herhangi bir ceza vermedi.[4]

b. İkrah Karşısında Erkeğin Zina Etmesi

İkrahla (zorlama ile) zina eden erkeğe zina cezasının uygulanıp uygulan­mayacağı hususunda alimler iki kısma ayrılmışlardır. Bir kısmına göre ceza uygulanır: Hanbeli ve Maliki mezheblerine mensub olan alimlerin çoğunlu­ğu bu görüştedir. Diğer bir kısım alimlere göre ise zina cezası uygulanmaz. Şafii mezhebinde tercihe şayan oian görüş budur. Hanefi mezhebi alimlerin­den İmam Muhammet! ve Ebu Yusuf da bu görüştedir. Ebu Hanife ise daha sonra açıklanacağı gibi meseleyi genişçe ele almaktadır.

 

Mezheblere Göre İkrahla (Zorlama ile) Zina Edenin Durumu

 

1. Hanefi Mezhebine Göre:

 

Bu mezhebe göre zorla zine e labi tutulmuşlardır.

a. Erkeğin zina etmesi: Hanefi mezhebine göre zine etmeye zorlanan bir

Bu mezhebe göre zorla zine erme hususunda kadınla erkek, farklı hüküm­lere labi tutulmuşlardır.

erkeğe, ikrah ister tam ister eksik olsun zina etme ruhsatı yoktur. Çünkü bu hususta Allah Teala:

"Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, kötü bir yoldur"[5]

buyurmuş ve bu hususta hiçbir ruhsat vermemiştir. Halbuki bazı haramların zaruret halinde mubah olacağına dair ruhsat verildiği vakidîr. Mesela açlık­tan dolayı öleceğinden korkan bir insana: "Kan, domuz eti" gibi haramlar­dan zaruret miktarı yeme ruhsatı verilmiştir. Fakat zinada böyle bir ruhsat yok­tur.

Bununla beraber zina etmeye zorlanan erkek tam ikrahla (can tehlikesi tehdidi ile) zina etmeye zorlanır ve zina ederse Hanefi mezhebi alimleri bu kişiye zina cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda ihtilaf etmişler­dir:

Ebu Hanife evvelce "ikrahla (zorlama ile) zina eden erkeğe zina cezası­nın mutlaka uygulanacağını, çünkü erkeğin ancak tenasül uzvunun hareke­te geçmesi neticesinde zina edebileceğini, bu da o kişinin kısmen de olsa zi­na etmeye razı olduğunu gösterdiğini" söylemiştir. Daİıa sonra bu görüşünü değiştirerek zorlayanın devlet yetkilisi olması halinde zina cezasının erkeğe uygulanmayacağını, buna mukabil devlet yetkilisi dışında birinin zorlaması halinde cezanın uygulanacağını söylemiştir. Ebu Hanife'ye göre devlet yet­kililerinin zorlamalarından kurtulma imkanı yoktur. Halbuki başka birinin zor­laması durumunda devletten yardım islenerek kunulmak mümkündür.

İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre İse, devlet yetkilisi ile devlet yet­kilisi olmayanın zorlaması eşit sayılmakta ve İkrahla (zorlama ile) zina eden erkeğe zina cezasının uygulanmayacağı beyan edilmekledir. Bu iki imama gö­re zorla zina eden erkeğin kadına mehir ödemesi gerekir. Zorlayana ise hiç­bir şey yoktur.

b. Zorlama ile zina eden kadının hükmü: Bir kadın, canını telhlikeye dü­şürecek bir tehditle zina etmeye zorlanır da kendisini teslim ederse, Hane­fi mezhebine göre bu kadına ceza uygulanmaz. Çünkü kadın zinada aktif du­rumda olmayıp pasif durumdadır. Cebredilmeklen dolayı sorumluluğu düşer. Keza, Hanefi mezhebine göre bir kadın ölüme neden olmayacak bir şekil­de dövülmek gibi eksik bir ikrahla tehdit edilir de kendisini teslim ederse, yine ona zina cezası uygulanmaz, çünkü cezalar şüpheli durumlarda düşer. Buradaki şüphenin sebebi, tam ikrahta zina cezasının uygulanmamasıdır.[6]

 

2. Şafii Mezhebine Göre Zinaya Zorlanmanın Hükmü:

 

Bu mezhebe göre de ikrahla zina mubah olmaz.[7] Bununla beraber erkekIe kadının zinaya zorlanması kısmen de olsa farklı hükümlere tabi tutulmaktadır.

a. Zorlama ile zina eden erkeğin hükmü: Şafii mezhebinde tercih edilen görüşe göre, kendisine zorla zina yaptırılan erkeğe zina cezası uygulanmaz. Çünkü Resulullah (sav) bir hadis-i şerifte: "Şüphesiz ki, Allah, ümmetimin üzerinden, hata etmenin, unutmanın ve onlara zorla yaptırılanların sorum­luluğunu kaldırmıştır”[8] buyurmuştur.

Diğer yandan erkeğin tenasül uzvunun harekete geçmesi, dokunma ha­linde meydana gelen fıtri bir hadisedir. Bu hâl erkeğin bu işe razı olduğu­nu göstermez.

Şafii mezhebindeki zayıf bir görüşe göre ise, zorla zina eden erkeğe zi­na cezası uygulanır. Çünkü tenasül organının harekete geçmesi, erkeğin bu işe istekli olmasından ve şehvani arzularının kabarmasından doğar.

b. Zorlama ile zina eden kadının hükmü: Bu mezhebe göre zorla zina­ya maruz bırakılan kadına zina cezası uygulanmaz. Çünkü bu hususta Beyhaki'nin Sünen'inde şu hadise zikredilmektedir:

"'Bir gün Hz. Ömer'e bir kadın getirildi. Bu kadın «susuzluktan bitkin ha­le geldiği için bir çobana gidip ondan su İstediğini ve çobanın da kadın ken­disine teslim olmadıkça su vermemede direttiğini, bunun üzerine kadının ken­disini çobana teslim ettiğini» söylemiştir. Hz. Ömer kadının recmedilmesi hak­kında istişare etmiş ve Hz. Ali ona: "Bu mecbur kalan bir kadındır, bunun ser­best bırakılması kanaatindeyim" demiştir. Hz. Ömer de kadına ceza verme­yip serbest bırakmıştır.[9]

Diğer bir rivayette Hz. Ömer'in kadına mehir mahiyetinde birşeyler ver­diği zikredilmektedir.

 

3. Maliki Mezhebine Göre Zinaya Zorlananın Hükmü:

 

Bu mezhebe mensub olan alimlerden Mutarrif, İşba' bin Abdulhakem ve İbni Macişun, zorlama ile zina yapmak hakkında: "öldürülse bile, kimse bu­nu yapamaz. Şayet yaparsa günahkardır" demişlerdir.

Maliki mezhebine göre de ikrahla kadının zina etmesiyle erkeğin zina et­mesi, zina cezasının uygulanıp uygulanmayacağı bakımından farklı hüküm­lere tabidir.

a. Erkeğin zina etmesi: Maliki mezhebine göre, ikrahla zina yapmaya mec­bur edilen erkeğe zina cezası uygulanması gereklidir Ebu Sever ve Hasan el-Basri'nin de bu görüşte oldukları nakledilmektedir. Ancak İbni Arabi'den, ikrahla zinanın yapılabileceği ve yapana zina cezasının uygulanmayacağı gö­rüşü nakledilmekte, İbni Huveyzimendad'dan da sadece zina cezasının uy­gulanmayacağı görüşü rivayet edilmektedir.

b. Kadının zina etmesi: Maliki mezhebine göre de ikrahla zinaya teslim olan kadına zina cezası uygulanmaz. Çünkü Aliah Teala şöyle buyuruyor: "Kalbi îmanla mamur olduğu halde, inkara zorlanan hariç..."[10]

Allah Teala âyet-i celilede cinayetlerin en katmerlisi olan Allah'ı İnkar ci­nayetinin İkrah (zorlama) karşısında işlenebİÜrliğine ruhsat verdiğine göre, iradesi zayıf bir varlık olan kadının ikrah karşısında zina etmesi durumun­da da kendisinden cezanın düşürülmesi gerekir.

Allah Teala diğer bir âyet-i celilede şöyle buyuruyor:

"Dünya hayatının geçici menfaatini kazanma hırsı ile iffetli olmak is­teyen cariyelerinizi fuhuş a zorlamayın. Kim onları fuhuş a zorlarsa, şüp­hesiz ki Allah da fuhuş a zorlanmalarından sonra cariyelere karşı çokça bağışlayan ve çok merhamet edendir."[11]

Bu âyet-i celilede zinaya zorlanan kadınların Allah Teala tarafından affe­dileceği beyan edilmektedir.

Peygamber efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde: "Şüphesiz ki Allah, üm­metimin üzerinden, hata etmenin, unutmanın ve onlara zorla yaptırılanla­rın sorumluluğunu kaldırmıştır”[12] buyurmuşlardır.

Hz. Ömer de (ra) cebren kendisiyle zina edilen cariyeye herhangi bir ce­za tatbik etmemiştir.[13]

İmam Malik'e göre evli olduğuna veya cebredildiğine dair herhangi bir de­lil bulunmayan bir kadın hamile olursa, ona zina cezası uygulanır. Ancak bu, yabancı bir kadın olur da karnındaki çocuğun var olan kocasından veya ca­riye İse efendisinden olduğunu iddia ederse ondan zina cezası düşer. Hz. Ömer de bu görüştedir.

İmam Malik'in "Muvatta" adli kitabında şöyle denilmektedir: "Kocası ol­mayan bir kadının hamile olduğu ortaya çıkar da kadın: "Bana zorla tecavüz edildi" iddiasında bulunursa evli olduğuna dair şahid getirmedikçe veya be­karetinin yeni bozulduğuna dair üzerinde kan lekeleri bulunmadıkça yahut kendisine tecavüz edilirken İmdat ister de kendisine imdada gidilip durumu görülmedikçe bu iddiası kabul edilmez. Zira Hz. Ömer (ra) şöyle buyuruyor: "Evli oldukları halde zina eden erkek ve kadının zina ettikleri şahitle yahut kadının hamile kalmasıyla veya itiraflarıyla ishal edildiği taktirde recmedil-meleri Allah'ın kitabında mevcuttur ve haktır."[14]

Cumhur ulema ise, kadının sadece hamile kalması ile ona zina cezasının uygulanmayacağı, zina cezasının uygulanabilmesi için ya şahidle ya da iti­rafla isbat edilmesi gerektiğini söylemişler ve delil olarak da: "Gücünüzün yettiği ölçüde müslümanlardan cezalan düşürün. Suçlu için bir çıkar yol varsa onu serbest bırakın. Çünkü imamın affetmede hata etmesi cezalan­dırmada hata etmesinden daha hayırlıdır”[15] hadis-i şerifini göstermişlerdir.

Başka bir hadis-i şerifte: "Şüphelerle cezaları düşürün. Gücünüzün yet­tiği ölçüde müslümanlardan ölüm cezasını kaldırın”[16] buyurulmaktadır.

Kendisine Zorla Zina Yaptırılan Kadına Mehir Verilmesi: İmam Malik, imam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre zorla zinaya maruz kalan bir kadına mehir ödenir. İmam Malik'in talebelerine ve Hane­fi mezhebine göre ise, erkeğe zina cezası uygulandığı taktirde kadına mehir verilmez, erkeğe ceza uygulanmazsa kadına mehir verilir.[17]

(4)

 

4. Hanbeli Mezhebi'ne Göre Zinaya Zorlananın Hükmü:

 

Hanbeli mezhebi alimlerine göre de ikrahla zinaya zorlanan kadınla er­keğin hükümleri farklıdır.

a. Erkeğin ikrahla zinaya zorlanması: Bu mezheb alimlerine göre de zi­na etme, kendine ruhsal verilmeyen yasaklardan olduğu için, ikrahla zina eden erkeğe zina ceza.sı uygulanır. Çünkü cinsi münasebette bulunma ancak erkeğin tenasül organının harekele geçmesiyle mümkündür. Bu halde de ik­rahın etkisinin yok olduğu ortaya çıkar ve erkeğe zina cezası uygulanır. An­cak bu mezheb alimlerinden İbn Kudüme. Şafii'nin "ikrahla zina yapan er­keğe zina cezası uygulanmaz" görüşünü ve delillerini zikrettikten sonra "inşaallah bu görüş, görüşlerin en doğrusudur"[18] demiştir.

b. Kadının ikrahla zinaya zorlanması: Bu mezhebe göre de zinaya ma­ruz kalan kadına zina cezası uygulanmaz. Çünkü Resulullah (sav) bir hadis-i şerifinde: "Şüphesiz ki Allah, ümmetimin üzerinden hata etmenin, unut­manın ve onlara zorla yaptırılanların sorumluluğunu kaldırmıştır"[19] bu­yurmuştur. Ilz. Ömer kendisiyle zorla zina edilen cariyeye zina cezası uygulamamıştır.[20]

Yine susuzluktan dolayı çobandan su İsleyen ve çoban tarafından teca­vüz edilen kadının durumu Hz. Ömer'e aksedince, liz. Ömer'in, Hz. Ali ile istişare ettikten sonra kadına mehir mahiyetinde bir şeyler verip onu serbest bıraktığı rivayet edilmektedir.[21]

Burada ikrahtan (zorlamadan) maksat kadını ya elini kolunu bağlayıp et­kisiz hale getirmek ya da öldürme veya benzeri şeylerle tehdit etmektir.

İmam Ahmed, İmanı Şafii ve İmam Malik'e göre kadını zina etmeye zor­layana hem zina cezası uygulanır, hem ele ondan kadının mehri alınır. Ebu Hanife'ye göre ise, kadını zinaya zorlayana zina cezası uygulanmakla mehir verme yükümlülüğü düşer.[22]

 [1] îsra, 32

[2] Tirmizi. Kit. Hudud, b;ıb: 22, hn, 1454; Tirmizi, bu hadisin basen, garib ve sahili olduğunu söylemişitir

[3] Tirmizi, Kit. Hudud, bab: 22. hn. 1453., Tirmizi bu hadisi zikrettikten sonra şun­ları söylemiştir: "Resulullah’ın sahabelerinden ve sonraki dönemlerdeki alimlerden ilim erbabı olan'zallar bu hadisle amel ermişler, zorln zina yaptırılan kadına had (ceza) uygulamamıskırdır. Bu hadis, başka yollarla da rivayet edilmiştir. Bu hadis, garib bir hadisdir. Senedinde kopukluk vardır. Zira Abdulcebbar. babası öldükten sonra doğmuş ve ondan hadis duymamıştır.

[4] Buhârî, Kit. İkrah, bab; 6 (Metin Buhârî'ye aittir); Muvatta, hn. 1607

[5] İsra, 32

[6] Bkz. Bedayiu's-Senayi, c. IX, sh. 4490-4491; Serahsi, el-Mebsut, c. XXIV, sh. 38

[7] Bkz. Muğni'l-Muhtac, c. IV, sh. 10

[8] İbn Mâce, Kit. Talak, Bab, 16, hn. 2045; Mecmeu'z-Zevaid, c. VI, sil. 250.

[9] Mugni'l-Muhtac, c. IV, sh. 145; İbni Kudaıne, el-Muğni, c. VIII, sh. 186

[10] Nahl, 106

[11] Nur, 33

[12] İbni Mâce, Kit. Talak, Bab: 16, hn. 2045; Mecmeu'z-Zevaid, c. VI, Sh. 250. Bu ha­dis-i şeritte her ne kadar erkek kadın ayrımı zikredilmeden ıııüslumanlara zorla yap­tırılan işlerden sorumlu olmayacakları beyan edilmişse de Resulullah ve sahabe-i kiram dönemindeki uygulamalar sadece kadının zina cezasından muaf tutuldu­ğunu göstermektedir.

[13] Buhârî, Kit. İkrah, bab: 6; Muvatta, Kit. Hudud, hn. 1607.

[14] Buhârî, Kit. Hudud, bab , bab: 31; Müslim, Kil. Hudud, bab: AyİbnMâce, Kil. Hudud, bab; 9

[15] Tirmizi, Kit. Hudııd, bab: 2. hn. 1454; Hakim. el-Müstedrek, c. IV, sh. 384; Neylü'l-Evtar, c. VII, sh. 118. Hadisin nıvileri içinde Ytv.id bin Ebi Ziyad bulunmaktadır. Bu zat Tirmiziye göre zayıf, Buhâriye göre reddedilen ve Nesefye göre hadisi alın­mayan şeklinde cerhedilıniştir. (Bkz. Neylu'l-Evtar, c. VII, sh. 118)

[16] Neylu'l-Evtâr, e. VII. sh. 118

[17] Tefsir el-Kurtubi. c. X, sh. 180-191

[18] İbni Kudanıe, el-Muğni, c. VIII, sh. 178

[19] İbn Mâce, Kil Talak, bab: 16, hn. 2045: Mecıneu'z-Zevaid, c. VI, sh. 250

[20] Buhârî, Kit. İkrah, bab: 6

[21] İbni Kudanıe, el-Muğni c. VIII, sh. 186-187; Muğni'l-Muhtac, c. IV, sh. 145

[22] İbni Kudanıe, el-Muğni, c. V, sh. 272
 


Ana Sayfa


________________ oOo _________________

<> ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir.<>