Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Yayınevi Önsöz

Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğ­raşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. Bu da fıkıhla, dolayısı ile fıkıh usulü ile ala­kalıdır. Tarih boyunca İslâm alimleri çokça fıkıh usulü kitapları telif et­mişlerdir. Ülkemizde de telif ve terceme fıkıh usûlü kitapları mevcuttur.Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Eli­nizdeki fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın prob­lemlerini usûl çerçevesinde ele alarak bazı tekliflerde bulunmuştur. Ki­tapta klasik fıkıh usulü konuları ilmi bir disiplinle ele alınıp incelenmiş, belli neticelere varılmaya çalışılmıştır. Ancak klasik kitaplarda olmayan asrımıza ait bazı meseleler kitabın kapsamına alınmış ve usûl çerçevesin­de belki de "fıkıh usulü" kapsamını genişleterek incelemiştir. Örnek ola­rak "Hüküm Koyma" konusunu verebiliriz.


Kitapta anlaşılması zor meseleler sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır. Bu da terceme değil, telif bir kitabın getirdiği özelliktir. En zor ve çet­refilli meseleler başlıklarla ve misallerle anlaşılır hale getirilmiştir. Bu yö­nü ile eser kendi sahasında orjinaldir.

Kitabın sonuna çağımızın meselesi olan "Hilalin görünmesi - Halifelik - Helal besin" konulan ilave edilmiştir.

Yayınevimiz yıllarını ilmi çalışmalara vermiş, Allah'ın Kitabına ve Peygamber'in sünnetine bağlılığı ile tanınan, inandığı doğrulan şartlar ne olur­sa olsun söylemekten çekinmeyen değerli hocamız Hasan Karakaya'nın bu eserini yayınlamaktan iftihar duyar.
BURUC YAYINLARI / 1998
Selam hidayete tabi olanlara olsun.Fıkıh Usulu Taktim

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun koyduğu şeriatı bizlere tebliğ eden
Muhammed (sav)'e ve yolunda giden âline ve ashabına selat u selam olsun.
Okuyuculara sunmaya çalışılan bu eserin özü, Kahire hukuk fakültesin de kaydedilmeye çalışılan ders notları
ve sonradan ilave edilen açıklamalar, teşkil etmektedir.
Konusunda mütevazi bir eser olan bu kitabı derlerken, bize maddi ve manevi büyük katkıları bulunan


ve mükafatlan yüce Mevlaya bırakılarak isimleri zikredilmeyen kardeş ve arkadaşlara candan teşekkür eder,
dünya ve ahiret saadetine erişmelerini niyaz ederim.
Rahmeti her şeyi kuşatan yüce Mevladan dileğimiz,
bizlere rızasına uygun yaşamayı ve rızasına uygun ölmeyi nasib eylemesidir.
O, günahları bağışla­yan, niyazları kabul edendir. Ne güzel dost ne güzel yardımcıdır.
İstanbul – Fatih
24. 4. 1995 / BURUC YAYINLARI
Düzenleyen Ebubekir Yasin
Kur'an ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…
Fıkıh Usulu Menu

 • Yayınevi Önsöz

 • Fıkıh Usulünü Takdim

 • Fıkıh Usulü Hakkında Birkaç Söz

 • Fıkıh Usulü Kavramı

 • Birinci Bölüm Hâkimiyet ve Kanun Koyma

 • İkinci Bölüm Şer'î Deliller

 • 2 - Sünnet

 • 3 - Icma
 • 4- Sahabe-i Kiramın Sozu

 • 5 - Kıyas

 • 6. İstihsan

 • 7- İslâm'dan Önceki Şeriatler

 • 8- Mesalih-İ Mürsele

 • 9- Örf

 • 10- İstishab

 • 11- Seddü'z-Zera'ı

 • 3. Bölüm Şer’i Hükümleri Ahkam-I Şer'iyye

 • Şer'i Hükümler Ve Kısımları

 • 1- Vacip

 • 2-Mendup

 • 3-Haram

 • 4- Mekruh

 • 5- Mubah

 • Vaz'i Hükümler

 • Azimet Ve Ruhsat

 • İkrah (Zorlama)

 • Zorla Yaptırılması İstenen Hususlar

 • (İkrahla Yapılan Teklifler)

 • İslam Dininden Çıkmaya Zorlamak

 • Kafir Bir İnsanı Müslüman Olmaya Zorlamak

 • Masum Bir İnsanı Öldürmeye Zorlamak

 • Zina Etmeye Zorlamak

 • Evlenmeye Zorlamak

 • Boşamaya Zorlamak

 • Nefsi Müdafaa (Kendini Savunma)

 • Zaruret Halı

 • Haramlarla Tedavi Edilmenin Hükmü

 • İslam'da Yalan Söylemenin Hlıkmü

 • 4. Bölüm Dini Hükümlerin Muhatapları

 • Dini Hükümlerin Muhatapları

 • 5. Bölüm Hüküm Çıkarma Yolları
 • Hüküm Çıkarma Yolları

 • Dil Kuralları

 • Seri Kaideler

 • 6. Bölüm 1. Hilalin Görünmesi
 • 2. Halifelik  3. İslâm'da Helal Besinin
 • Gerekliliği