Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar ve Yoldaki İşaretle Şehid Seyyid Kutup

Yoldaki İşaretle Seyyid Kutup Giriş

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdedediz, yardımı yalnız O’ndan isteriz ve bağışlanmamızı da O’ndan dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerimizden de Allah’a sığınırız.

Allah’ın şeriatını bırakıp kendi heva ve heveslerine göre şeriat uydurup dinlerini değiştiren Yahudiler alçak, kindar, hilekar, tamahkar, kalleş, nankör, sinsi, düzenbaz, sözünde durmayan, insanlara zarar vermek için ellerinden geleni yapan iğrenç bir topluluktur ve bu özellikler onların genel karakterlerini teşkil eder.

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Örenk Bir Kuran Nesli

  Bu dava İslam ve insanlık tarihi boyunca Örnek olan bir nesli sahabiler

  Allah onlardan razı olsun neslini ortaya çıkarmıştı. Fakat böyle bir örnek nesilbir daha ortaya çıkmadı. Bu nesli örnek edinen fertler görülegelmiştir, Ama davanın ilk döneminde olduğu kadar çok sayıda örnek insanın bir araya geldiği görülmemiştir. Önümüzde aramızda olmayan tek unsur, peygamberimizin şahsıdır.

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Kuran Yönetim Özelliği

  Kur’an Mekke’de inen bölümü Allah elçisine on üç yıl boyunca tek meseleden söz etti.

  Sunuş biçimi tekrarlanmadan, kesinlikle değişmeyen tek bir meseleden...Kur’ani üslüp her seferinde, bu meseleyi ilk kez dile getiriyormuşçasına yepyeni bir sunuş biçimi ile sunuyordu. Bu temel mesele :Akide meselesi...Akide meselesinin başlıca kurallarını “uluhiyet-ubudiyet” (tanrısallıkkulluk) ve bunların arasındaki ilişki oluşturuyordu.

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • İslamda Cihad

  “Allah’ın, Hz.Resul’e vahyettiği ilk ayet: “Yaratan Rab’binin adıyla oku” (Alak,96:1) ayetidir. Bu ayet onun risalet görevinin başlangıcı idi.

  Risaletin bu aşamasında Cebrail O’na, sadece kendi kendine okumasını önermişti. Çünkü bu aşamada Resulullah başkalarını uyarmakla görevlendirilmiş değildir.

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • İslam inkılabı ve Özellikleri

  Şu ayet-i kerime İslam inkılabının özünü en güzel şekilde ifade eder: "Ey insanlar, sizi yaratan Rabb'inize kulluk edin." (Bakara Suresi, 21)

  Evet bu davanın, İslam inkılabı davasının özünü İslam anlatırken; yeryüzündeki insanlara, işçilerin, çiftçilerin, kapitalistlerin, fakirlerin dili ile ya da sınıfların, partilerin adıyla seslenmiyor. Gerçekten O, bütün "Ademoğullarına" sesleniyor ve bu

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • İşte İslam Medeniyeti

  İslam sadece iki tip toplum tanır: “İslam Toplumu”, ve “Cahiliyye toplumu...

  İslam toplumu itikad, ibadet, şeriat(yasama ve yürütme)sosyal ve siyasal nizam, ahlak ve yaşama biçimi olarak İslam’ın topyekün uygulandığı yaşanıldığı toplum tipidir. Cahili toplum tipi ise, İslam’ın inanç sisteminin (İslam akidesinin) düşünce yapısının, değerlerinin, ölçülerinin sosyal ve siyasal sisteminin, ahlak ve yaşama biçiminin yürürlükte olmadığı bir toplumdur

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • İslam Düşüncesi Ve Kültür

  Allah’ın şeriatı” denilince bu kavramla, yüce Allah’ın, insanlığın hayatını düzenlemek için bizzat koyduğu ilkelerin tümü kastedilir. Bu olgu ise itikad, hüküm(yönetim) ahlak, yaşam biçimi ve bilgi edinme ilkelerinde somutluk kazanır.

  Bazılarına garip gelecek ama –İslami alanda yapılan araştırmaları okuyuculara bile- sanatsal ve düşünsel etkinlik alanlarında da dayanılacak başvurulacak kaynak yine İslam düşüncesi ve onun dayanağı olan Rabbani kaynaktır. Sanat konusunda, sanat sorunsalı ile ilgili bütün konuları içeren bir kitap yayımlandı. Sanat, insan düşüncelerinin, tepkilerinin, beğenilerinin, varoluşunun ve yaşamın insan psikolojisi üzerinde bıraktığı etkilerin, dışa vurumu, anlatım biçimidir. Müslüman kişinin benliğinde bütün bu olgulara hükmeden tek öğe, kainatı, insan benliğini, hayatı, insanın kainatın yaratıcısı benlik ve hayatla olan ilişkilerini topyekün kapsayan İslam düşüncesidir.

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Müslüman Uyruğu Ve İnanc

  İslam yeni değerler, yeni kabuller ve bunların alınacağı ölçüler getirdiği gibi insanlararası ilişkiler konusunda da yeni bir düşünce yapısı sunmuştur insanlığa.

  Her şeyden önce İslam insanı Rabb’ine yöneltmek: O’nun iktidarını, değer ve ölçülerinde yegane kaynak bellettirmek, varlığını ve hayatını O’ndan aldığını, insanlar arası bağlantılarında tek başvuru kaynağının o olduğunu; bütün bunların onun iradesi sonucu meydana geldiği gibi hepsinin tekrar

 • Devamı için Tıklayın
 • Uzun Suresli Bir Geçiş Dönemi

  İslam, anlaşılıyor ki , doğuda batıda dünyanın neresinde olursa olsun, geldiği dönemde ve bugün insanlığın boyun eğdiği dünya düzenleri..

  Düşünce yapıları siyasal sistemleri, kurumları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıklarında somutlaşmış insani istekleri kamçılayarak çığırından çıkarmak için gelmemiştir. Bilakis bütün bunları ortadan kaldırmak için gelmiştir o. onları topyekün yürürlükten kaldırıp insanlığın hayatını kendi

 • Devamı için Tıklayın
 • İmanını Yüceliği

  Gevşemeyin, üzülmeyin, en üstünsünüz, eğer inanıyorsanız? Buyuruyor. (Al-i İmran - 3/139)

  Bu uyarı, mü’min bir benliğin her şey, her konum, her değer ve herkes karşısında sürekli takınması gereken üstünlük durumunu ifade eder. İmanı ve imandan kaynaklanan bütün değerleri, iman temelinden başka temellere dayanan düşüncelerden ve onlardan kaynaklanan...

 • Devamı için Tıklayın
 • İşte Yol Bu Yoldur

  Büruc suresinde anlatıldığı gibi Ashab-ı Uhdud olayı, her yerde ve her kuşakta insanları Allah’a davet eden mü’minlerin üzerinde durup düşünmesi gereken önemli bir hakikattir.

  Kur’an mü’minler için yol işaretleri çizmekte ve gayb aleminde, örtüler altında Allah’â gizlediği, yol boyunca karşılaşmaları olası ihtimallere onların benliklerini hazırlamaktadır.

 • Devamı için Tıklayın

 • Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
  Kur'an-ın Gölgesinde ve Yoldaki İşaretle Şehid Seyyid Kutup
  İslamda Cihad Mevdudi ve Seyyid Kutup