ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve Meseleler


Tevhid Ve NamazNAMAZ KILMAYANLARIN DURUMU ve HALİ Namaz Kılmayanlar Hakkında Ayetler ve Hadisler

Mü'min Kullara Söyle Namaz Kılsınlar


"Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, Namazı Kılın;Müşriklerden olmayın.

Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir."(Rum Suresi-31-32)


Mümin kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar (İbrahim Suresis-31)


"...O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes..." (Kevser Suresi-2)


Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur.Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:


"...Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.
Onlar şöyle cevap verirler:
Biz namaz kılanlardan değildik,
Yoksulu doyurmuyorduk,
(Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk,
Ceza (ahiret) gününü de yalan sayıyorduk,
Sonunda bize ölüm geldi çattı..." (Muddessir Suresi 40-56 bkz.)
(Âdem, Nuh, İbrahim Resul Nebi ve Salih Kullardan sonra namazı terk eden ümmetin kınanması)
"Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, Namazı terkettiler,heva ve heveslerine uydular..." (Meryem Suresi 59-61 -bkz.)
Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun. (Bakara Suresi - 238)Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır; Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, «Tedavi edebilecek kimdir?» denir. (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. Ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. (Kıyame Suresi-24-27)Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük', kendilerini de zillet sarıp-kuşatmış. Oysa onlar, (daha önce) sapasağlam iken secdeye davet edilirlerdi.
(Kalem Suresi - 43)"Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz..."(Hacc Suresi-77-78 bkz)


"Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. (Bakara Suresi-3)


"Ey iman edenler ! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun..." (Tahrim Suresi -6)


Ancak namaz kılanlar hariç; (Mearic Suresi - 22)
Ki onlar, namazlarında süreklidirler. (Mearic Suresi - 23)
Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. (Mearic Suresi - 34)

"Sakın,kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı,hem de daha süreklidir.Ailene namazı emret;kendin de ona sabırla devam et..." (Taha Suresi/131-132 bkz.)


Fakat o, ne doğrulamış (tastik) ne de namaz kılmıştı. (Kıyamet Suresi - 31)
Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. (A'la Suresi - 15)
Namaz kıldığı zaman bir kulu. (Alak Suresi - 10) [1]Kâinat secdeye kapanmış,Allah'ı tesbih ediyor.Sen durur musun ey insanoğlu

NAMAZI KILMAYANLAR HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER2618- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
“İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman 35-134, (82); Ebu Dâvud, Sünnet 15, (4678); Tirmizî, İman 9,)

2619- A’meş (r.a.)’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet ederek şöyle demiştir: “Kul ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)

2620- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)

2621- Büreyde (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.” (Müslim, İman: 35; Tirmizî, İman 9, (2623); Nesâî, Salât 8, (1, 231, 232); İbnu Mâce, Salât 77, (1079)

2622- Tabiinden, Abdullah b. Şakîk el Ukaylî (r.a.) şöyle diyor:
“Muhammed’in ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı ancak namazın terk edilmesini küfür sayarlardı.”
(Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77) [2]
NAMAZI HAKKINDA KISA AÇIKLAMA...Kâinat secdeye kapanmış,Allah'ı tesbih ediyor.Sen durur musun ey insanoğlu Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa her şeyin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, ağaçların ve aynı şekilde insanların Allah'ın önünde nasıl secde ettiklerini görme­din mi? (Ama) öyleleri var ki bunlar (Allah'ın) azap ve cezasına lâyıktır.' (Hac/18) * Secde âyeti*

'Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa bunların Allah'ı tesbih edip yücelttiklerini ve kuşların da saf saf diziler halinde (tesbihini) görme­din mi?' Her varlık gerçekten nama­zını (duasını) ve tesbihini öğrenmiş bulunuyor. Allah onların yaptıkları her şeyi bilendir.' (Nur Suresi-41)

Önceki Ümmetlerde Namaz:

Bazı temel ibadetler tarihin ilk dönemlerinden itibaren Allah tarafından insanlara öğretilmiş ve emredilmiştir. İman yanında namaz, oruç, zekât-sadaka, hac, cihad gibi emirler ve hırsızlık, zina, katletme, gıybet gibi yasaklar da bunların en bariz örnekleridir.

Kur'ân'da ilk ümmetlerdeki namaz emri ile ilgili bazı âyetler:
•İbrahim'in namazı (Enam Suresi-162)
•Âdem, Nuh ve İbrahim'den sonra namazı terk eden ümmetin kınanması (Meryem Suresi-59)
•İbrahim, Lût, İshak ve Yakub'un namazı (Enbiya Suresi-73)
•İsmail ailesinin namazı (Meryem, Suresi-55)
•Şuayb'ın namazı (Hûd, Suresi-87)
•Musa'nın namazı (Tâhâ Suresi-14)
•İsa'nın namazı (Meryem Suresi-31)

Cahiliye döneminde Araplar dışındaki toplumlarda da belirli vakitlerde dua ve ibadet edilirdi:
• Hindular güneşin doğuş ve batışında ibadet ederlerdi.
• Zerdüştler güneşin doğuşu sırasında dua ederlerdi.
• Katolik Romalılar sabah güneş doğmadan, akşam da güneş battıktan sonra yatsı vakti ibadet ederlerdi.
• Yahudiler üç vakitte ibadet ederlerdi...

Hristiyanlık dininde olan Ehl-i kitap'tan kişiler de yaşıyordu.Kur'ân o dönem putperestlerin namazının tahrif edilimiş şeklini bize hatırlatır ve bunu tenkit eder:"Onların kutsal mâbed (Kabe'deki) namazları ancak ıslık çalmak ve el çırpmak şeklindedir. (O hâlde) inkâr etmeniz sebebiyle tadın bakalım azabı!"((Enfal Suresi-35)

Rasûlullah'ın hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı şimdiki müşrikleri gibi tepkiliydiler:
• Namaz kılmalarım engellemeye çalıştılar,
• Üstlerine pislik attılar,
• Alay ederek kahkaha ile güldüler,
• Namaz kılanlara saldırdılar,
• Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslâm için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü.)

Kur'ân'da Namaz Kur'ân'da namaz manasında olan kelimesi bütün türevleriyle birlikte 99 yerde geçmektedir. Bunlar genel olarak on ana başlıkta toplanabilir:
•1- Beş vakit namaz (Bakara Suresi-238)
•2- İkindi namazı (Mâide Suresi-106)
•3- Cum'a namazı (Cum'a Suresi-9-10)
•4- Cenaze namazı (Tevbe Suresi-84)
•5- Kıraat (İsra Suresi-110)
•6- Mabed (Hac Suresi-40)
•7- Dua (Tevbe Suresi-103)
•8- Övgü ve mağfiret (Bakara 2/157); Allah'tan övgü ve rahmet (Ahzab Suresi-56)
•9- Din ve sorumluluk (Hud Suresi-87)
•10- MelekIerden istiğfar (Ahzab Suresi-56)

Allah ve Rasûlü tarafından beyan edilen namazlar.
•Günlük beş vakit Farz Namazlar:
•Farz namazların kazası
•Cuma namazı
•Cenaze namazı
•Vitir namazı
•Bayram namazları
•Adak namazı
•Bozulan nafile namazın kazası
•Tavaf namazı
•Nafile Namazlar:Nafile namazlar iki kısımda incelenmektedir: Revatib sünnetler ve diğer nafile namazlar
•Sünnetler: Belli bir düzen ve tertipte kılınan nafile namazlar:Beş vakit namazla birlikte kılınan sünnetler:
•Müekked sünnetler (Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti)
•Müekked olmayan sünnetler (İkindi namazının sünneti ve yatsının ilk sünneti)
• Ve Teravih namazı
• Diğer nafile namazlar: Teheccüt, kuşluk, evâbîn, tahiyyatü'l-mescid, hacet, sefer, abdest ve gusül, tövbe, istihare, tesbih, yağmur, kusûf ve husuf, mübarek gecelerde ve çeşitli zamanlarda kılınması serbest bırakılan namazlar.

Namazın Faydaları Namaz kılmanın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:
• Kulluk bilincini canlı tutmak,
• Tevhid, risalet ve âhiret inancını sürekli hatırlamak,
• Sürekli temizlik (gusül, abdest, elbise ve mekan temizliği),
• Emredilen yerlerin örtülmesi ve ahlâkî hayatın yerleşmesi,
• Toplu yaşama bilinci, sosyal hayat ve yardımlaşma,
• Kainattaki varlıkların ibadet şekillerini uygulama,
• Kısa süreli de olsa Allah'ın huzuruna yükselme (miraç),
• Namazdan elde edilen vecd ile insan hayatı değişir, (aşırılık,fahşa,isyan,ahlâksızlık ve her türlü kötü işlerden uzaklaşır.)
• Huşu eğitimi (kalp, vücut ve bedende huşu),
• Saygı ve tevazu eğitimi,
• Sabır eğitimi,
• Kur'ân, dua ve zikir eğitimi,
• Üç hareketin önemini kavrama: kıyam, rükû ve secde,
• İbadet hayatının zübdesini yaşama,

• Namazda Kur'ân okumakla dünya-âhiret birlikteliği sağlanır; namaz kılarken bir kişi ekonomi, toplum, ticaret, psikoloji ya da biyoloji ile igili âyetleri okur, uhrevi bir vecd içinde olduğu hâlde dünyevî sistemini de hatırlar, gözden geçirir,
• Cemaatle kılınan namaz bireyi toplu halde düzenli ve disiplinli meşru hareketlere katılmaya alıştırır ve itaatte sının belirler,
• Müslümanlar namazda kıbleye dönerek tevhid (Allah'ın birliği) yanında vahdeti (kendi oluşumlanndaki birlikteliği) de yaşarlar,
• Yeryüzündeki zaman farkı nedeniyle bir an da olsa dünya ezansız kalmaz,çünkü her saniye ezan okunmaktadır,
• Hayatın içinde genel ve özel ibadet vardır, namaz özel ibadeti temsil eder,
• Günlük 24 saat olan zaman diliminin bir bölümünü Allah'a feda edebilme şuuru,
• Bütün Müslümanlar renk, ırk ve soy gibi dünyevî fark ve makamlardan uzak olarak aynı şartlarda yaşamayı öğrenirler (vahdet eğitimi),
• Haftalık zorunlu toplantı cuma namazı ve senede iki defa sabah namazından sonra cemaatle kılınması gereken bayram namazlarının da ayrı bir güzelliği vardır,
• İbadetin merkezi mescitlerdir,oradan dalga dalga bütün yeryüzüne kulluk bilinci yayılır,[3]
• Namaz bedenî ibadetlerin özüdür.


Son Söz::::Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez..."Bunun dışında dilediği kimseyi affeder.." (Nisa Suresi 48-116 bkz.)Aldanma insanların samimiyetine !!
Menfaatler için gelirler vecde..
Vaad etmeseydi Allah cenneti;
O'na bile etmezleerdi secde..
Mehmet Akif Ersoy


Çekme dünyanın nazını
Kıl beş vakit namazını
Yarın kılarım diyenin
Bugün kıldık cenaze namazını

EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:Diyanet Vakfi Mealinden Faydalanarak Hazırlanmıştır
[2]:Sunen-i Tirmiz Tercume Abdullal Parlayan:İman Bölümleri..:bölüM: 9 namazı terk eden kimsenin durumu nedir?
[3]: Namazın Tarihçesi Ve Fonksiyonları/NAMAZ MÜSNET'en derlenmiştir
Derleyen Ebubekir Yasin 06 Temmuz 2003

Not: Prof. Dr. Davut Aydüz’ün, "Kıble'nin Tahvili ile İlgili Ayetlerin Kur'an'daki Tertibi" isimli şu makalesini okumanızı tavsiye ederiz:


Tüm Detaylarıyla Namaz - M.Beşir EryarsoyÖnceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır