ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Şupheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği M.Beşir Eryarsoy
Bismillah Vel hamdulillah Ves Salatu Ves Selmu Ala Rasulillah...

İslam,dosdoğru yoldur. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı amaçlar. Dosdoğru İslam yolunda bulunan İslam ümmeti de vasat ümmettir.[01]Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun gerektiği şekilde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün..." (Ali İmran Suresi - 102)"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa Suresi - 1)"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Ahzab Suresi 70-71)Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın Kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed'in (s.a.v.) yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulan bidatlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir." (Müslim Cuma: 13, Nesai Cuma: 24)
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
"Allah'a ve o Elçi'ye inandık ve boyun eğdik" derler. Sonra bunun ardından onların bir takımı sırt çevirir. Onlar inanmış değillerdir. Aralarında karar versin diye Allah'a ve Elçisine çağrıldıkları zaman, bakarsın ki, onlardan kimileri yan çiziyor.
Haklı kendileri olsa, içten boyun eğerek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Elçisi'nin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, aslında onlar zalim kimselerdir." (Nur Suresi 47-50)
Hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayete ilettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete iletemez. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve rasûludür. Allah’ın salat ve selamı ona, aile halkına, ashabına ve güzel bir şekilde onlara tabi olanlara olsun. Hepsine pek çok salat ve selam olsun.

Elinizdeki bu eser, Şeyhu’l-İslam Muhammed b. Süleyman’ın “Keşfu’ş-Şubuhât” adlı eserine bir açıklamadır. Müellif burada sözkonusu ettiği müşriklerin on küsur şüphesine anlamı kolay, ibaresi açık ve ayrıca, delillerle desteklenmiş olarak en güzel bir şekilde cevaplar vermektedir. Yüce Allah’tan bundan dolayı kendisini mükafatlandırmasını ve bununla kullarının faydalanmasını sağlamasını niyaz ederiz. Şüphesiz ki O, herşeye gücü yetendir.Şupheleri Yokeden Tevhid Geçeği / Yazan:Muhammed b. Salih el-’Useymîn
Çeviren:M. Beşir Eryarsoy / Yayın Evi: Guraba Yayınları
Düzenleyen Ebubekir Yasin


Birkaç Hadis-i Şerif Meali
Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre,
Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez."
Müslim'in bir rivayeti şöyledir:
"Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir."[1]Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü kabristana gelerek şöyle buyurmuştur:
"Selam sizlere! Bizler inşaallah sizlere kavuşacağız. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı arzu ederdim."
Sahabeler:
Bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Ey Allah'ın Resulü! dediler.
"Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz daha gelmemiş olanlardır" buyurdu.
Bunun üzerine Sahabeler:
Ey Allah'ın Resulü! Ümmetinden henüz daha gelmemiş olanları nasıl tanırsın? dediler.
Allah Resulü: "Ne dersin? Bir kimsenin alınları beyaz, ayakları sekili birçok atları olsa, bunlar da, renklerine başka bir renk karışmamış simsiyah birtakım atlar arasında bulunsa, o zat kendi atlarını tanımaz mı?" buyurdu. Sahabeler: "Evet, ey Allah'ın Resulü, tanır" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Çünkü onlar abdest almaktan dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları sekili halde gelirler.
Ben Havuz üzerinde onların öncüsüyüm.
Dikkat edin! Kaybolmuş devenin kovulması gibi, birtakım insanlar da benim Havzımın başından muhakkak kovulacaklardır. Ben onları: Hey! Geliniz, diye çağırırım." Bunun üzerine bana: Onlar senden sonra dinde değişiklikler yapmışlardır, denilir. Ben de: "Allah onları uzak eylesin uzak, derim."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 367[2]Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlattı:
Bir gün Allah Resulü (a.s.) aramızda bulunduğu sırada birden hafifçe uykuya dalmıştı. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz: Seni güldüren nedir? Ey Allah'ın Resulü! dedik. "Hemen az önce bana bir sure indirildi" buyurdu ve: Biz sana gerçekten kevseri verdik, bunun için Rabbine ibadet et ve kurban kes; Asıl soyu kesik olan, o seni kötüleyendirayetlerini okudu. Bitirdikten sonra: "Kevser nedir bilir misiniz?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Buyurdu ki: "O, bir nehirdir. Şanı yüce olan Rabbim onu bana vaat etti. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir havuzdur ki ümmetim Kıyamet günü onun başına gelecek. Onun kapları yıldızlar sayısıncadır. Derken içlerinden bir kul hızla çekilir, atılır. Ey Rabbim! O benim ümmetimdendir, derim. Hak Teala buyurur ki: Bilmezsin o (ümmet veya nefis) senden sonra neler neler uydurdu."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 607[3]172. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, "Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz" diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek:
"Benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim" derdi. Sonra da sözlerine şöyle devam ederdi: "Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki: Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sel-lem' in yoludur. İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlardır. Her bid'at dalâlettir, sapıklıktır. " Sonra da şöyle buyurdu:
"Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana aittir; yetimlere bakmak da benim görevimdir. "
Müslim, Cum'a 43. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 7[4]

RESÜLULLAH ALEYHİSSALÂTU VESSELÂM'IN LANET ETTİKLERİ


5322 -Ebu't-Tufeyl radıyallahu anh anlatıyor:
"Ali İbnu Ebi Tâlib radıyallahu anh'a bir adam gelerek:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın sana tevdi ettiği sır nedir?" diye sormuştu.
Ali buna öfkelendi ve:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi.
Şu kudar var ki, bana dört kelime söyledi!" dedi. Adam:
"Nedir onlar, söyler misin?" deyince, Hz. Ali:
"Allah'tan başkasının adına kesene Allah lânet etsin.
Ebeveynine lânet edene lânet etsin.
Bid'atçıyı himaye edene Allah lânet etsin.
Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lânet etsin!"
Rezin, İbnu Abbâs'tan şu ziyadede bulundu: "A'mayı yoldan men eden mel'undur. Bir hayvana temasta bulunan mel'undur. Lüt kavminin pis işini yapan mel'undur."
Müslim, Edâhî 43, (1978); Nesâî, Dahâya 34, (7, 232).[5]

244- Abdullah b. Muğaffel (r.a.)’in oğlundan rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Namaz kılarken babam benim besmeleyi açıkça söylediğimi işitti ve şöyle dedi:
Ey oğlum, bu yaptığın bid’attır.
Bid’atten sakın diyerek şöyle devam etti;
Peygamber (s.a.v.)’in ashabından İslam da bid’at çıkarma konusundan daha fazla kızdıkları bir şey görmedim dedi ki:
Ben Rasûlullah (s.a.v.) ile Ebû Bekir, Ömer ve Osman’la birlikte namaz kıldım, hiçbirinin sesli olarak besmele okuduğunu işitmedim sende Besmeleyi sesli olarak okuma namaza başladığında “Elhamdülillahi Rabbil Alemin” diyerek okumaya başla.”
(Dârimî, Salat: 34; Nesâî, İftitah: 21)[6]Hz. Aişe'nin (r.ah.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim bizim şu dinimizde olmayan bir şey ihdas eder ve onu dine katmaya çalışırsa o reddedilir."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3242[7]2676- Irbad b. Sariye (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) bir gün sabah namazından sonra son derece tesirli bir va’z verdi de bu va’zın tesirinden gözler yaşardı kalpler ürperdi Ashabtan bir kişi: Bu öğütler vedalaşan bir kimsenin öğütleri gibidir o halde bize neyi tavsiye ederseniz Ey Allah’ın Rasûlü! Dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de şöyle buyurdu: “Allah’a karşı her zaman ve her zeminde sorumluluk bilinci içerisinde olmayı Allah’tan gelen her şeyi dinleyip itaat etmeyi idareciniz durumunda olan kimse Habeşli bir köle bile olsa onu bile dinleyip itaat ediniz. İçinizde yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ayrılık ve anlaşmazlıklara şâhid olacaklardır. Dinde yeri olmayan fakat dindenmiş gibi gösterilmeye çalışan şeyleren sakınıp uzak durunuz çünkü onlar sapıklıktır. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolda olan Hülefai Raşîdinin sünnetine sıkıca sarılsın. Bu yolda sabredip dişinizi sıkınız.”
(İbn Mâce, Mukaddime: 7)2677- Amr b. Avf el Müzenî (r.a.)’in babasından ve dedesinden rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.), Bilâl b. Hârise: “Bil bakalım” buyurdu.
Bunun üzerine Bilâl: “Neyi bileyim? Ey Allah’ın Rasûlü!” dedi,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Benden sonra sünnetimden kaldırılan bir sünneti kim ihya edip ortaya çıkarırsa ona o sünnetle amel edenler kadar sevap vardır.
Amel edenlerin sevapları da hiç eksiltilmez ve her kim de, Allah ve Rasûlünün razı olmadığı sonradan çıkan bidat denilen bir sapıklığı ortaya çıkarırsa o kimseye o bidatle amel edenlerin günahları da birlikte yazılır ve onların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez.”
(İbn Mâce, Mukaddime: 7)2678- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) bana şöyle buyurdu:
“Evlatçığım hiçbir kimseye karşı kalbinde bir hile ve kin beslemek olmaksızın sabahlamaya ve akşamlamaya gücün yeterse bunu mutlaka yap sonra bana şöyle dedi: Evlatçığım işte benim sünnetim budur kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur kim de beni severse Cennet’te benimle birlikte olur.” (İbn Mâce, Mukaddime: 7)[8]
Kaynaklar :
[01]:İslam Tasavvuf-Kur'an En Doğru Olana İletir:Prof.İbrahim Sarmış
[1]:Buhari, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mace, Mukaddime 2--http://www.enfal.de/hadisler/kiyamt_soru.htm
[2]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:Taharet
[3]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:Namaz
[4]:Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin
[5]:KutubuSitte7300..: LANETLEME VE SÖVME
[6]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan..:Namaz Blümü..: Bölüm: 180 BESMELEYİ SESsİZ OKUMAK
[7]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:Yargıya Ait Hükümler
[8]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan..:İlim Bölümü..:bölüm: 16 sünnetlere yapışıp BİDATLERDEN uzak durmalı

Şupheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği
Konuları
 • 1) - Birkaç Ayet-i Kerime Meali

 • 2) - Besmele’nin Şerhi

 • 3) - İlim ve İdrak

 • 4) - Rahmet ve Mağfiret

 • 5) - Tevhid’in Çeşitleri

 • 6) - Dinin Maksadı

 • 7) - İlk Rasul veya Nebi

 • 8) - Dinde Aşırılık

 • 9) - Salih Zat

 • 10) - Son Rasul ve İsa

 • 11) - Rasûlun Kendilerine Gön derildiği Kafirler

 • 12) - Müşrikler Rububiyyeti
 • Kabul Ediyorlardı

 • 13) - Müşriklerin Meleklere
 • Salihlere ve İsa’ya İbadeti

 • 14) - İhlâs

 • 15) - Dua ve Türleri

 • 16) - Kurban Keserek İbadet

 • 17) - Adak

 • 18) - İstiğase (Yardım Dileği)

 • 20) - Rububiyyeti Kabul Yetmez

 • 21) - Tevhid-Lâ İlâhe İllallah
 • Sözünün Anlamıdır

 • 22) - Aslolan Şehadet
 • Kelime sinin Anlamıdır

 • 23) - Kafirlerin En Cahilleri
 • Bile “Lâ İlâhe İllallah”ın
 • Manasını Kavrıyorlardı

 • 24) - Allah Şirk’i Bağışlamaz

 • 25) - Mazeret Olmayan Cehalet

 • 26) - Mazeret Olan Cehalet

 • 27) - Aksine Delil Olmadıkça
 • Kişinin Müslümanlığı
 • Devam Eder
 • 28) - Tekfir’e Mani Olan Şeyler

 • 29) - Peygamberlerin Düşmanları

 • 30) - Tevhid Düşmanları’nın Şüpheleri

 • 31) - Muvahhid Olan Kimse Galiptir

 • 32) - Batıl Ehline Cevap

 • 33) - Biz Allah’a Ortak
 • Koşmuyoruz Salihleri
 • Aracı Kılıyoruz Şüphesi

 • 34) - Onların Yalvardıkları da
 • Rablerine Yakın Olmak
 • İçin Yol Ararlar”

 • 35) - Ben Şefaat Edecekleri
 • Ümidi İle Onlara
 • Yöneliyorum Şüphesir

 • 36) - Salihlere Sığınmak
 • Onlara Dua Etmek
 • İbadet Değildir! Şüphesi

 • 37) - Rasûlullah’ın Şefaati

 • 38) - Salihlere Sığınmak Şirktir

 • 39) - Şirki; Putlara Tapınmaktan
 • İbaret Zannetmenin Yanlışlığı

 • 40) - Eskilerin Şirki Şimdikilerden
 • Hafifti

 • 41) - Biz Allah’a Rasûlullaha
 • ve Ahiret’e İnanıyoruz Diyerek
 • Müşriklikten Sıyrılmak
 • İsteyenlerin Şüphesi

 • 42) - Bize Bir İlah Yap
 • Diyenler Kafir
 • Olmadıklarına Göre Şüphesi

 • 43) - Kıyamet Gününde Rasuller
 • den Yardım Dilenecek Şüphesi

 • 44) - Dua Talebi ve Selef-i
 • Salih’in Tavrı

 • 45) - Cebrail’in, İbrahim’e Bir
 • İhtiyacın Var mı?
 • Diye Sorması

 • 46) - Tevhid Hususunda
 • Önemli Bir Açıklama

 • ALTI ESASIN AÇIKLANMASI
 • 47) - Birinci Esas Dini Allah’a Halis Kılmak ve Zıttı Allah’a Ortak Koşmak.
 • İkinci Esas Dinin
 • Etrafında Birleşmek
 • ve Zıttı Dinde Ayrılığa Düşmek
 • Üçüncü Esas Yöneticilere İtaat

 • 48) - Dördüncü Esas
 • İlim ve Alimler
 • Fıkıh ve Fakihler
 • İlmin Faziletleri
 • Beşinci Esas
 • Yüce Allah’ın Gerçek
 • Dostları ve Onlara
 • Benzemeye Çalışan
 • Allah Düşmanları
 • Altıncı Esas
 • Kur’ân ve Sünnetin
 • Terkedilip Değişik Hevâ
 • ve Görüşlere Uymaya
 • Dair Şüphe

 • ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır