Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !        En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Kudsi Abdullah Tunçer » Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu » Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi
» Kutubu Sitte 7300 Tercumesi » El Lulu Vel Mercan M.Fuad Abdulbaki » Sahih-i Tirmizi Abdullah Parlıyan
» Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi (A'dan Z'ye)

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali
Sahih-i Buhari » Sahih-i Buhari Tecridi

» Sahih-i Tirmizi » Hadis-i Kudsi » KutubuSitte7300

» El Lulu Vel Mercan » 7 imam Hadis "RAR"
» Kuran Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Hadis Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre »

Dua Fihristi Meali (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali // » Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Kütübüs Sitte

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Grahpicrive Tutsplus
Hadisi Kudsi         Buhari Tecridi

Kutubu Sitte             Elul vel Mecan
Hadisi Kudsi          Sünen-i Tirmizi

  Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun...
Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)
Düzenlemiş olduğum Hadisi Kudsi Şerifi : Herhangi bir yanlışlık ve hata; gördüğünüz zaman lütfen Aşağıda ki e-mail adresine ve eraykitap sitesine bildirin veya Affedin
________________ oOo _________________
Düzenleyen Ebubekir Yasin ebubekiryasin_@hotmail.com
 

O (Muhammed), hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.(Necm Suresi - 3-4 )

  ■   Kutub -us Sitte Hadis-i Şerif Meali   ■

Hadis kaynakları arasında altı kitap anlamına gelen Kutub-u Sitte, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
Kütüb ü Sitte Konuları 7300 Hadis. A. Abdest · Af ve mağfiret · Alçak Gönüllü Olma · Alemin Yaratılışı · Alım-Satım
Kütübü Sitte'de yer alan yaklaşık olarak 7300 Hadis-i Şerif, alfabetik mevzu sırasına göre tasnif edilmiştir.
01-09-2001

Kutubu Sitte’deki altı kitap ise şöyle:
Sahih-i Buhari   ■   Sahih-i Müslim   ■   Sünen-i Nesai   ■   Sünen-i Tirmizi   ■   Sünen-i Ebu Davud   ■   Sünen-i İbn Mace
Abdest
Af ve mağfiret
Alçak Gönüllü Olma
Alemin Yaratılışı
Alım-Satım
Allah Korkusuyla Ağlamak
Allah’ın Sıfatları
Ariyet
Arkadaş
Ashabın Faziletleri
Av
Bazı Amel Ve Sözlerin Fazileti
Bazı Mekanların Fazileti
Bazı Peygamberlerin Fazileti
Bazı Yerlerin Zemmedilmesi
Bazı Zamanların Fazileti
Bedir Akabenin Fazileti
Bina
Borç ve Ödeme Adabi
Cennet ve Cehennem
Cidal ve Mira
Cihad
Cimrilik
Dava (Kaza)ve Hüküm
Dilin Afetleri
Diyetler
Dua
Ecel ve Emel
Ehli Beytin Faziletleri
Ensarın Faziletleri
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları
Feraiz ve Mevaris (Miraslar)
Fitneler Hevalar ve İhtilaflar
Gadab (Öfke)
Gadr (Vefasızlık)
Gasb
Gazveler
Giybet ve Nemime
Gusül
Günahları Hatırlamak
Hac ve Umre
Hased
Hastalık,Ölüm ve
Musibetlerin
Faziletleri
Haya
Hayz
Hediye
Hırs
Hibe
Hicretler
Hidane
Hikmet Hilafet ve İmamet Hudud
Hul
Huy 
İçecekler
İddet ve İstibra İflas
İhyaul Mevat
İla
İlim
İman ve İslam
İsim ve Künye
İslam Ümmetinin Faziletleri
İtikaf
İyilik Ebeveyne 
Kader
Kadının Koca Üzerindeki Hakkı
Kadının Yolculuğu
Kanaat
Kaplarla İlgili Hadisler
Kasame
Katl
Kebair
Kesb(Kazanç)
Kesimler
Kısas
Kıskançlık
Kıssalar
Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler
Kibir ve Ucub
Kişiyi İyi Sıfatlarıyla Anma
Kitabuzzikr
Korku Kuran ve Sünnete Sarılma Kuran-ı Kerim Okumanın Sevabı
Lanetleme ve Sövme - -
Lian (Lanetleşmek) Libas (Elbise)
Lukata (Buluntular) 
Medh
Mehir
Mescidler
Mevizeler
Misafirlik
Mizah ve Şakalaşma
Mudarebe (Dögüsme)
Muhtelif Cemaatlerin Faziletleri
Musiki ve Eğlence
Müsabaka ve Atıcılık
Müzaraa (Zirai Ortaklık) Namaz
Nasihat ve Mesveret
Nefs
Nezr (Adak)
Nifak
Nikah
Niyet ve İhlas 
Oruç
Oyun ve Eğlence
Ölüm
Ölümü Hatırlamak 
Rahmet
Rehin- Rehineler
Resulullah ın Ailesi
Rifk
Rukiye ve Muskalar
Rüya Tabirleri 
Sabır
Sadaka ve Nafaka
Sahabe Dışında Bazı Kimselerin Fazileti
Sehavet ve Kerem
Sıdk (doğruluk)
Silay-i Rahim (ziyaret) 
Sihir ve Kehanet
Sohbet
Sual
Şiir
Şirket 
Taharet
Talak
Tefsir, Kur’an’ın Fazileti
Teşekkür
Tevbe
Tevekkül ve Yakin
Teyemmüm
Tıb 
Uğursuzluk ve Fal
Umra ve Rukba
Uyuma ve Uyanma Adabı
Ümmü Zer Hadisi 
Vaad
Vakıf
Vasiyet
Vekalet
Vera ve Takva
Yalan
Yemin
Yeryüzünde Faziletli Yerler
Yıldızlar
Yiyecekler
Yolculuk 
Zekat
Zihar
Zinet
Zühd ve Fakr

    “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

    "... bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” (Yusuf Suresi - 76) buyurmaktadır.

    Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

    “... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran Suresi - 8)
        "Ey Rabbımız» bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla " (Kehf Suresi - 10)
"Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76) "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)