Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Genel Tarih Kronolojisi
3000 Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları, tarih devirlerinin başlaması
2375 Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları
2000 Hititlerin Anadolu'yu; Akaların Yunanistan'ı istilası, Asur Devleti'nin kurulması
1900 Hitit Devleti'nin kurulması
1296 Kadeş Savaşı
1280 ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın imzalanması
1250 Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi
700 Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları
334 Büyük iskender'in Asya Seferi'ne çıkması
318 Yazılı belgelerde ilk kez Hun ismine rastlanması
209 Mete Han'ın Hun hükümdarı olması


(M.S.)
48 Hunların ikiye ayrılmaları
150 Kuzey Hunların Siyenpiler tarafından yıkılmaları
216 Büyük Hun Devletinin yıkılışı
330 İstanbul'un kurulması
375 Hunların Avrupa'ya girmeleri, Kavimler Göçü'nün başlaması
394 Avarların Çin'in kuzeyinde devlet kurmaları
395 Roma imparatorluğu'nun ikiye ayrılması
424 Akhunlar'ın kuruluşu
552 Göktürk Devleti'nin kuruluşu
568 Göktürk - Bizans devletleri arasında ilk ilişki

571 Hz. Muhammed'in doğumu
610 Hz. Muhammed'in peygamber olması
619 Avarların istanbul'u ilk kez kuşatması
622 Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
624 Bedir Savaşı
625 Uhud Savaşı
626 Avarların istanbul'u ikinci kez kuşatması
627 Hendek Savaşı
628 Hudeybiye Barışı
630 Mekke'nin fethi630 Doğu Göktürklerin yıkılışı
634 Hz. Ebubekir'in ölümü, Yermük Zaferi ve
Hz. Ömer'in halife seçilmesi636 Kadisiye Meydan Muharebesi
637 Kudüs'ün Hz. Ömer tarafından fethi
642 Nihavend Savaşı ve iran'ın fethi
642 Mısır'ın fethi
644 Hz. Ömer'in ölümü, Hz. Osman'ın halife seçilmesi
656 Hz. Osman'ın ölümü ve Hz. Ali'nin halife seçilmesi
657 Sıffin Savaşı
659 Batı Göktürk Devleti'nin yıkılması
661 Hz. Ali'nin öldürülmesi ve Emevi Devleti'nin kuruluşu669 Emevilerin istanbul'u birinci kez kuşatmaları
680 Kerbela olayı
681 Kutluk Hanın yeniden Göktürk Devleti'ni kurması (Ii Göktürkleri)
711 Tarık bin Ziyad'ın ispanya'yı fethi (Kadiks Zaferi)
720 Göktürler tarafından Orhun Kitabelerinin dikiImeye başlaması
732 Puvatya Savaşı
745 Kutluk Devleti'nin yıkılışı, Uygurların kuruluşu
750 Emeviler'in yıkılışı, Abbasi Devleti'nin kuruluşu
751 Talas Savaşı
756 Endülüs-Emevi Devleti'nin kuruluşu
835 Samerra şehirlerinin kuruluşu
840 Kırgızların Uygurlar'ı yıkması, Karahanlıların kuruluşu
868 Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu
874 Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu
932 Karahaniı Devleti'nin islamıaşması
935 Mısır'da Akşit Devleti'nin kuruluşu
963 Gazneli Devleti'nin kuruluşu
965 Hazarlar'ın yıkılışı
999 Samanoğulları Devleti'nin yıkılması
1015 çağrı Bey'in Anadolu seferi
1031 Endülüs Emevileri'nin yıkılışı
1038 Selçukluların Nişabur'u fethi
1040 Dandanakan Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması
1048 Pasinler Zaferi
1057 Tuğrul bey'in Bağdat'a hakim olması
1071 Malazgirt Zaferi
1077 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
1081 iznik'in Selçuklular tarafından fethi
1085 Süleymanşah'ın Antakya'yı fethetmesi1096 Haçlı Seferleri'nin başlaması
1099 Haçlılar'ın Kudüs'ü işgal i
1117 Suriye Selçukluların yıkılışı
1141 Katvan Savaşı
1157 Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçukluların dağılması
1174 Eyyübi Devleti'nin kuruluşu
1176 Miryokefalon Zaferi
1178 Danişmentlilerin yıkılışı
1187 Gaznelilerin yıkılışı
1187 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları Hıttin Zaferi'yle bozguna uğratması

1202 Saltukluların yıkılışı
1204 Haçlılar'ın İstanbul'u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu'nun kuruluşu
1211 Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılması
1212 Batı Karahanlıların yıkılışı
1215 Magna Carta'nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı
1232 ispanya'da Beni Ahmer Devleti'nin kuruluşu
1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı
1250 Eyyubi Devleti'nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu
1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti'nin yıkılması
1260 Ayn-ı Calut Savaşı
1270 Son Haçlı Seferinin yapılması
1277 Karamanoğulları'nın Anadolu'da Türkçe'yi resmi dilolarak kabulü, Elbistan Savaşı
1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
1308 Anadolu'da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi
1326 Bursa'nın fethi
1337 izmit'in fethi
1337 Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmeleri
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmesi
1362 Edirne'nin fethi
1364 Sırpsındığı Zaferi
1376 Bulgaristan'ın fethi
1389 i. Kosova Zaferi
1390 Germiyanoğlu, Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması
1392 Candaroğulları'nın Kastamonu kolunun alınması
1396 Niğbolu Zaferi
1400 Timur'un Sivas'ı işgali
1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin başlaması
1413 Çelebi Mehmet'in hükümdar olması ve Fetret Devri'nin sona ermesi
1444 Edirne - Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi
1448 II. Kosova Zaferi
1451 II. Mehmed'in tahta çıkması
1453 istanbul'un Fethi, Yeni Çağ'ın başlaması
1459 Sırbistan'ın fethi
1461 Trabzon Rum imparatorluğu'nun Osmanlı'ya katılması
1463 Bosna'nın Fethi
1473 Otlukbeli Savaşı 1475 Kırım'ın fethi
1479 Venediklilere ticari ayrıcalıklar verilmesi
1480 Otranto'nun fethi
1483 Karamanoğullarıilir. ortadan kaldırılması
1492 Beni Ahmer Devleti'nin yıkılması ve Ameri-
ka'nın keşfedilmesi
1514 Çaldıran Savaşı
1515 Turnadağ Savaşı
1516 Mercidabık Savaşı
1517 Ridaniye Savaşı
1520 Yavuz Suıtan Selim'in vefatı ve Kanuni'nin hükümdar olması
1521 Belgrat'ın fethi
1522 Rodos'un fethi
1526 Mohaç Meydan Savaşı
1529 I. Viyana Kuşatması
1532 Kanuni'nin Almanya Seferi