Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Haçlı Seferler Tarihi Kronolojisi
İstila1096 - Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan, Keşiş Pierre yönetimindeki ilk istila ordusunu Yalova yakınlarında imha etti.

1097 - Birinci büyük Frenk seferi. İznik'i haçlılara bırakmak zorunda kalan Kılıç Arslan, 600 bin kişilik haçlı ordusuna Eskişehir'de yenilir. Bu kalabalıkla baş edemiyeceğini anlayan Kılıç Arslan yıpratma savaşı başlatır.

1098 - Frenkler önce Urfa'yı, sonra Antakya'yı alırlar ve yardıma gelen Musul emiri Kürboğa komutasındaki İslam ordusunu mağlup ederler. Maara'da yamyamlık vakaları görülür.

1099 - Kudüs düşer, 70 bin kişilik şehir halkının tamamı kılıçtan geçirilir. Böylece Kudüs sadece katolik ahaliye sahip olur. Kudüs'ü kurtarmaya gelen Mısır ordusu yenilir.

İşgal1100 - Urfa kontu Boudouin, Beyrut yakınında kurulan suikastten kurtulur ve kendisini Kudüs kralı ilan eder.

1104 - Müslümanların Harran'da kazandığı zafer, Frenklerin doğuya daha fazla ilerlemesini engeller.

1108 - Tilbeşar'de iki İslam-Frenk karma orduları çarpışır.

1109 - 2000 günlük kuşatmadan sonra Trablusşam düşer.

1110 - Beyrut ve Sayda düşer.

1111 - Halep kadısı İbn-ül Haşeb, Bağdat'ta halifeyi Frenk işgaline karşı eyleme zorlamak için ayaklanma düzenler.
1112 - Surluların muzaffer direnişi

1115 - Suriye'nin müslüman emirleri ve Frenk prensleri Selçuklu ordusuna karşı ittifak ederler.

1119 - Halep emiri İlgazi, Frenkleri Sarmeda'da bozguna uğratır.

1124 - Frenkler Sur'u ele geçirir. Artık Askalan hariç tüm sahil şeridi onlarındır.

1125 - İbn-ül Haşeb, haşşaşiler tarafından katledilir.Karşı Atak1128 - Frenklerin başarısız Şam saldırısı. Zengi Halep hakimi olur.

1135 - Zengi Şam'ı ele geçirmeye çalışır fakat başaramaz.

1137 - Zengi, Kudüs kralı Foulque'i tutsak eder, sonra salıverir.

1138 - Şeyzer Savaşı. Zengi Bizans-Frenk koalisyonunu bozguna uğratır.

1140 - Zengi'ye karşı Şam-Kuddüs ittifakı

1144 - Zengi Urfa'yı ele geçirip doğudaki dört Frenk devletinden birini yıkar

1146 - İmameddin Zengi Frenk bir köle tarafından öldürülür. Oğlu Nureddin Halep'te onun yerine geçer.

Zafer1148 - Alman imparatoru Kondrad ile Fransa kralı VII.Louis'in komutasındaki yeni bir Frenk seferi Şam'da dağılır.
1154 - Nureddin Şam'ın denetimini ele geçirerek müslüman Suriye'yi kendi idaresinde birleştirir.

1163 - 1169 - Mısır için mücadele. Sonunda yarışı Nureddin'in komutanı Şirkuh kazanır, vezir ilan edilir, fakat 2 ay sonra ölür. Yerine yeğeni Selahaddin geçer.
1171 - Selahaddin, Fatimi Halifeliğinin sona erdiğini bildirir. Tek başına Mısır'ın halifesi olunca Nureddin ile ihtilafa düşer.

1174 - Nureddin'in ölümü, Selahaddin Şam'ı ele geçirir.

1183 - Selahaddin Halep'i de ele geçirerek Mısır ve Suriye'yi tek çatı altında toplamayı başarır.

1187 - Zaferler. Selahaddin Taberiye Gölü yakınındaki Hıttin'de Frenk ordularını ezer. Kudüs'ü ve birçok Frenk şehrini fetheder. Bir süre sonra işgalcilerin elinde sadece Sur, Trablusşam ve Antakya kalır.


Erteleme1190 - 1192 - Selahaddin Akka'da yenilir. İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard'ın müdahalesi sayesinde Frenkler birçok şehri sultandan geri alır, ama Kudüs'ü alamazlar.

1193 - Selahaddin 55 yaşında Şam'da vefat eder. Birkaç yıl süren taht kavgasından sonra yönetimi kardeşi El-Adil alır.


1204 - IV. Haçlı Seferi. Frenkler İstanbul'u, fethedip yağmalar ve bir Latin Imparatorlugu kurarlar.

1218 - 1221 - Frenkler Mısır'ı istila eder. Dimyat'ı alıp Kahire'ye doğru yürürler. Ama El-Adil'in oğlu, Sultan el-Kamil onları püskürtmeyi başarır.

1229 - Kudüs'ü İmparator II. Fredrich von Hohenstaufen'e teslim eden el-Kamil, tüm İslam aleminde öfkeye neden olur.

Düşmanların kovulması1244 - Frenkler Kudüs'ü son kez yitirir.

1248 - 1250 - Fransa kralı IX. Louis Mısır harekatı sırasında esir edilir. Eyyubi hanedanlığı yıkılır, yerlerini Memlukler alır.

1258 - Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han, Bağdat'ı alır, ahaliyi kılıçtan geçirir ve halifeyi öldürtür.

1260 - Halep'i ve Şam'ı işgal eden Moğol ordusu, Ayn Câlut'ta yenildi. Baybars Memlûk Sultanlığı'nın başına geçti.

1268 - Baybars, Moğollarla ittifak ettiği gerekçesiyle Antakya'yı ele geçirir.

1270 - IX.Louis başarısız bir sefer sırasında Tunus'ta ölür.

1289 - Memluk Sultanı Kalamun, Trablusşam'ı ele geçirir.

1291 - Kalavun'un oğlu sultan Halil, Akka'yı alıp Doğu'daki 200 yıllık Frenk macerasına son verir.

Kayanak Site