Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
İslam Tarihi Selcuklu Kronolojisi
744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı.
 
 775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri.
 
 999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam ülkeleri yolunun açılması.
 
 1004 :Arslan Yabgu’nun İsmail Muntasır'a karşı İlig Nasr Han'la birleşmesi ve Samanlı Devleti’nin tam anlamıyla Tarihe karışması.
 
 1007 (Tahmini) :Selçuk Bey'in Cend kentinde ölümü.
 
 1018 :Çağrı Bey’in 3000 süvari ile Buhara civarından şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.
 
 1021 :Çağrı Bey'in Doğu-Anadolu seferinden dönüp Tuğrul Bey’e ulaşması.
 
 1025 :Gazneli sultan Mahmut ile Karahanlı Yusuf Kadir Han'ın İran-Turan sorunlarını görüşmek üzere Semerkant yakınlarında bir toplantı yapmaları; Bizans imparatoru II. Basileios'un ölümü.
 
 1028 :Gazneli Mahmut’un Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğratması ve Selçuklulara karşı harekâta girişmesi.
 
 Ocak 1029 :Alp Arslan'ın doğumu.
 
 1030 :Selçuklu kuvvetlerinin Karahanlıları bozguna uğratmaları; Gazneli sultan Mahmut’un Ölümü.
 
 1032 :Harezm valisi Altuntaş'ın Buhara hâkimi Ali Tekin ile Debûsiye'de savaşı; Arslan Yabgu’nun hapiste bulunduğu Kalincar kalesinde ölümü.
 
 1034 :Nisan Harezm valisi Harun’un Gaznelilere karşı ayaklanması.
 
 Ocak 1035 :Buhara hâkimi Ali Tekin’in ölümü. Harezm valisi Harun’un öldürülmesi.
 
 Haziran 1035 :Selçukluların Gazneli ordusunu Nesa yörelerinde bozguna uğratmaları.
 
 Ağustos 1035 :Gaznelilerin Selçuklulara Horasan'da muhtariyet vermesi.
 
 1036 :Türkmenlerin büyük bir bölümünün Azerbaycan'a, gelmeleri.


 Mayıs 1038 :Selçukluların Gaznelileri Telhâb'ta yenilgiye uğratmaları ve bağımsızlık kazanmaları.
 
 1038 :Türkmenlerin Tiflis’i kuşatan Bizans komutam II. Bagrat'ı bozguna uğratıp geri çekilmek zorunda bırakmaları; Beyhak kentinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması.
 
 Ekim 1038 :Karahanlı Böri Tekin’in Gazneli topraklarına akınlarda bulunması.
 
 1039 Mayıs :Kızıl Bey’in Rey kentini feth ile burada bir Türkmen Beyliği kurması.
 
 1039 :Selçukluların Telhâb yörelerinde büyük Gazneli ordusuyla başarısız savaşı.
 
 1040 :Ertaş’ın Sistan'ı fethi ve Musa İnanç Bey adına hutbe okutması.
 
 1040 :Gazneli sultanı Mesut’un Selçuklulara karşı harekâta başlaması.
 
 22–24 Mayıs 1040 :Selçukluların Gaznelilerle Dandanakan'da üç gün süreyle savaşmaları.
 
 24 Mayıs 1040 : Dandanakan Zaferi,
 
 1041/42 :Cend şehri emîri Şah Melik'in Harezm valisi İsmail’i Asib'de yenilgiye uğratması.
 
 Şubat 1041 :Sultan Tuğrul’un Gürcan ve Taberistan'ı fethi; sultan Tuğrul adına Nişabur'da para basılması.
 
 1042 :Musul emîri Karvaş’in müttefikleriyle birlikte Türkmenler karşısında ağır bir yenilgiye uğramaları; Karahanlı Devletlinin Batı ve Doğu olmak üzere iki kola ayrılması.
 
 1042/43 :Sultan Tuğrul’un Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey'e nakli ve burada, adına para bastırması; bir kısım Türkmenlerin Beçni kalesine saldırmaları.
 
 1043 :Sultan Tuğrul'un Çağrı Bey'le birlikte Harezm'e yürümesi; Türkmenlerin Musul’u ele geçirmeleri.
 
 1044 :Musul emîri Karvaş'ın Türkmenleri yenilgiye uğratıp Musul'u geri alması.
 
 1047 :Fatımî veziri Ebû Sa'd’ın öldürülmesi.
 
 1047/48 :Bizans ordusunun şehzade Hasan komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini Büyük Zap Suyu yörelerinde yenilgiye uğratması ve şehzade Hasan’ın şehit edilmesi.
 
 1048 :Kuzey Kirman’ın Selçuklu hâkimiyetine girmesi.
 
 18 Eylül 1048 :Selçuklu ordusunun Ügümi köyü yörelerinde Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması ve başkomutan Liparit’in tutsak alınması.
 
 1049/50 :Selçuklu-Bizans barış Antlaşmasının İstanbul'da, imzalanması.
 
 1050/51 :Melik Kavurt Bey'in Kirman'a hâkim olması.
 
 1054 :Sultan Tuğrul’un ilk Anadolu seferi.
 
 1055 :Monomakhos'ın ölümü üzerine Theodora’nın Bizans tahtına geçmesi; Sultan Tuğrul’un Bağdat seferine çıkması.
 
 1055/56 :Selçuklu kuvvetlerinin Anadolu harekâtı.
 
 Ekim 1056 :Sultan Tuğrul'un Besasirî'ye karşı savaşan Kureyş'e hil'at, at ve bayrak vermesi.
 
 1057 :Emir Sabuk’un Doğu-Anadolu'ya akınlara başlaması.
 
 1058 :Selçuklu komutanı Emir Dinar’ın Malatya'yı ele geçirmesi sırasındaki savaşlarda şehit olması; şehzade Yakutî’nin sevk ettiği Selçuklu kuvvetlerinin Kars yörelerine akınlarda bulunmaları.
 
 Kasım 1058 :X. Konstantinos Duka’sın Bizans tahtına geçmesi.
 
 28 Aralık 1058 :Aralan Besasirî’nin Bağdat'ı işgali.
 Temmuz 1059 :Selçuklu kuvvetlerinin Sivas'ı ele geçirmeleri.
 
 1059 :Sultan Tuğrul’un isyan eden İbrahim Yinal'ı Rey yörelerinde, yenilgiye uğratıp tutsak alması ve yayının kirişiyle öldürtmesi.
 
 15 Ocak 1060 :Arslan Besasirî’nin tutsak alınıp öldürülmesi.
 
 Nisan/Mayıs 1061 :İsyana başlayan Kutalmış'ın Selçuklu kuvvetleri karşısında Girdkûh kalesine çekilmesi.
 
 1062 :Sultan Tuğrul’un Azerbaycan ve Erran a gelip Anadolu harekâtını denetlemesi; Fars bölgesinde Selçuklu hâkimiyetinin kurulması.
 
 1063 :Kavurt Bey'in hâkim olduğu bölgelerde Abbasî halifesi, sultan Tuğrul ve kendi adına hutbe okutması.
 
 18 Şubat 1063 :Sultan Tuğrul’un halifenin kızıyla evlenme törenlerinin başlaması.
 
 4 Eylül 1063 :Sultan Tuğrul'un Rey'de hayata gözlerini yumması.
 
 16 Ekim 1063 :Kutalmış'ın Rey'i alıp adına, sultan olarak hutbe okutması.
 
  1064 :Sultan Alp Arslan'ın Doğu-Anadolu ve Gürcistan seferine başlamak üzere başkent Rey'den hareketi; şehzade Melikşah'ın Terken Hatun'la evlenmesi; Macarların Belgrat'ı işgal etmesi.
 
 Ağustos 1064 :Ani'nin sultan Alp Arslan tarafından fethi.
 
 Kasım 1064 :Sultan Alp Arslan’ın Kutalmış'a karşı kazandığı zaferden sonra vezir Amidülmülk'e hilat vermesi.
 
 1064 :Vezir Kündürî’nin öldürülmesi.
 
 1064/65 :Hanoğlu Harun'un Haleb'e gelişi ve Romanos Diogenes'le başarılı savaşı.
 
 Aralık/Ocak 1064/65 :Emir Mahmut'un Haleb'e karşı başarısız bir saldırıya geçmesi. Oğuzların Tuna'yı geçip Makedonya ve Teselya'ya kadar uzanan toprakları istilâ etmeleri.
 
 Ocak/Şubat 1065 :Haleb emîri Atiyye’nin Haleb'deki Harun’un Oğuzlarına bir baskın yapması.
 
 20 Mayıs 1065 :Emîr Mahmut ve Harun’un Atiyye’yi Mercüdabık yörelerinde yenilgiye uğratmaları.
 
 Ağustos 1065 :Emîr Mahmut’un Haleb'e hâkim olması.
 
 Eylül 1065 :Emîr Mahmut'un Harun'a Maarretünnuman'ı İkta etmesi.
 
 1065 :Şamani, Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna’yı geçip Balkanlara inmeleri.
 
 1065/66 :Sultan Alp Arslan'ın Mangışlak seferi; Horasan Saları'nın başarısız Urfa kuşatması.
 
 1066 :Sultan Alp Arslan'ın oğulları Melikşah'a İsfahan, Arslan Argun'a Harezm, İlyas’a Toharistan, Ayaz'a Bele, Arslanşah’a Mera ve Toganşah'a Erat yönetimlerini verip melik olarak ataması.
 
 Kasım/Aralık 1066 :Fatımî halifesi Mustansır'ın emir Mahmut'a Harun ve Oğuzlarının Haleb'den uzaklaştırılmasını bildirmesi.
 
 Mayıs 1067 :X. Konstantinos Dukas'ın ölümü.
 
 Haziran/Temmuz 1067 :Sultan Alp Arslan'ın Kirman'a yürümesi.
 
 Ağustos 1067 :Afşin’in Güney-Doğu Anadolu'daki akınları.
 
 1067/68 :Hanoğlu Harun'un Romanos Diogenes'e karşı başarılı savaşları; sultan Alp Arslan'ın ikinci Gürcistan seferi.
 
 1068 :Mekke Şerifi Muhammed bin Ebû Haşim'in Abbasî halifesi ve Selçuklu sultanı adına hutbe okutmaya başlaması.
 
 Ocak 1068 :Romanos Diogenes’in Bizans imparatoru olması.
 Mart 1068 :Romanos Diogenes'in Suriye seferi.
 
 Nisan 1068 :Afşin'in sultan Alp Arslan'ın kendisini affeden mektubunu alması üzerine, huzuruna gitmek için Antakya yörelerinden ayrılması.
 
 1 Temmuz 1068 :Harun ve Haleb kuvvetlerinin Artah'ı fethetmeleri.
 
 1068/69 :Romanos Diogenes’in Artah ve İmm kalelerini işgali.
 
 Nisan 1069 :Emîr Savtekin’in Gürcistan seferi.
 
 Mayıs-Haziran 1069 :Fazlûye'nin Nizamülmülk tarafından tutsak alınması.
 
 Ekim 1069 :Kavurt isyanı sebebiyle Kirman'a giden sultan Alp Arslan'ın İsfahan'a dönmesi.
 
 1069 (Sonları) :Emîr Sündük'un Kuzey-Suriye'ye akınlarda bulunması.
 
 1070 (Ortaları) :Sultan Alp Arslan’ın Mısır seferi dolayısıyla Kuzey-Suriye'ye gelişi.
 
 Temmuz 1070 :Mirdosoğulları Beyliğimin Selçuklulara tâbi olması.
 
 1070/71 :Harun’un ölümünden sonra kendisine bağlı Türkmenlerin Akkâ Fatımî valisi Bedrülcemali'ye katılmaları.
 

 1071 :Batı Karahanlı Devleti'nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tâbi olması; Kurlu Bey’in Akkâ kuşatması sırasında Ölümü.
 
 Mart 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Urfa kuşatması.
 
 Nisan 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Haleb kuşatması.
 
 26 Ağustos 1071 :Malazgirt Meydan Savaşı.

1071 (Sonları) :Kudüs'ün Atsız Bey tarafından fethi.
 
 1072 :Romanos Diogenes'in Çukurova'da oğulluğu Andronikos Dukas karşısında yenilgiye uğraması ve teslim olması.
 
 Ağustos 1072 :Romanos Diogenes'in Kınalıada'da ölümü.
 
 20 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan'ın Harezmli Yusuf tarafından yaralanması.
 
 24 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan'ın ölümü.
 
 29 Kasım 1072 :Melikşah'ın Büyük Selçuklu Devleti sultanı ilân edilmesi.
 
 15 Aralık 1072 :Karahanlı Şemsülmülk I. Nasır’ın Tirmiz'i işgal etmesi.
 
 13 Ocak 1073 :Şehzade Ayaz’ın Belh'i Karahanlı işgalinden kurtarması.
 
 20 Ocak 1073 :Halife Kaaim Biemrillah'ın ölümü; Fatımî veziri Nasırüddevle’nin İldeniz tarafından öldürülmesi.
 
 15 Nisan 1073 :Sultan Melikşah’ın Kavurt Bey'le Hemedan yöresinde savaşı.
 
 Nisan/Mayıs 1073 :Kavurt Bey'in yayının kirişiyle boğdurularak öldürülmesi.
 
 Ekim 1073 :Gevherayin'in sultan Melikşah’ın saltanatının onaylanması amacıyla Bağdat'a gelmesi.
 
 1073/74 :III. Fazl’ın Şeddadoğulları emirliğini ele geçirmesi; şehzade Ayaz’ın ölümü.
 
 1074 :Sultan Melikşah'ın Şemsülmülk I. Nasr'la barış yaptıktan sonra Horasan’a dönmesi.
 
 Eylül/Ekim 1074 :Sultanşah'ın Kirman tahtına geçmesi,
 
 Ekim/Kasım 1074 :Şöklü Bey'in Akkâ'yı Fatımilerden alması.
 
 Nisan/Mayıs 1075 :Emîr Atsız'ın Şöklü ve müttefiklerini Tafreriye'de kesin bir yenilgiye uğratması; Süleyman şah’ın İzmit’i fethedip Türkiye Selçuklu Devletini kurması; emîr Savtekin’in Kafkas seferi (1075).
 
 Mart/Nisan 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk'ı üçüncü kez kuşatması.
 
 Nisan/Mayıs 1076 :Haleb emîrî Nasr'ın Ahmet şah’ı Haleb kalesine hapsetmesi.
 
 Mayıs 1076 :Emîr Nasr’ın bir Türkmen tarafından öldürülmesi.
 
 Haziran/Temmuz 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı fethetmesi.
 
 Temmuz 1076 :Ahmet şah’ın Demleçoğlu Mehmet'in tutsaklığından kurtarılması; Haleb emîri Sabık'in rakibi Vessab’a karşı harekete geçmesi.
 
 1076 (Sonu) :Emîr Atsız’ın Mısır seferi.
 
 1077 :Gümüştekin Candar'ın Urfa yörelerinde Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratması; Nikephoros Bryennios'un Edirne'de isyanı.
 
 Ocak 1077 :Emîr Atsız'ın Kahire yakınlarına dek ilerleyip burada karargâh kurması.
 
 7 Şubat 1077 :Emîr Atsız'ın başarısız Mısır seferinden sonra Dımaşk'a dönmesi.
 
 1077/78 :Fatımîlerin Dımaşk'a başarısız bir kuşatma harekâtına girişmeleri; sultan Melikşah’ın Tutuş'u Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği'ne ataması.
 
 1078 :Nikephoros Botaniates'in Bizans imparatoru olması.
 
 1078/79 :Sultan Melikşah’ın Gürcistan seferi; Tutuş’un Haleb'i kuşatması.
 
 1079 :Tutuş'un Atsız'ı öldürtüp Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliğine hâkim olması; Hasan Sabbah'ın Mı-sır'a gitmesi.
 
 Ekim 1079 :Fatımilerin Filistin'i istilâ ve Dımaşk'ı ikinci kez kuşatmaları.
 
 1079/80 :Mekke ve Medine'de Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbe okunması.
 
 1080 :Gürcistan'da Selçuklu egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması.
 
 Ocak 1080 :Sultan Melikşah’ın avlanmak amacıyla Huzistan'a gitmesi.
 
 Ekim 1080 :Müslim’in Haleb'e hâkim olması ve Mirdasoğulları Emirliğindin sona ermesi.
 
 1080 :Anadolu’ya dolmuş Türkmenleri etrafında toplayan Süleyman şah’ın İznik’te devlet kurması üzerine şarktan, büyük bir göçebe kitlesinin dalgalar halinde Anadolu’ya dolması.
 
 1081 :Aleksios Komnenos'un Bizans imparatoru olması, Süleyman şah ile Dragos Suyu Antlaşması imzalaması.
 
 Ocak 1081 :Sultan Melikşah'ın 7 bin Ermeniyi ordudan çıkarması.
 
 1081/82 :Tekiş'in ilk isyanı; halife Muktedi'nin sultan Melikşah’in kızıyla evlenme isteğini sultana bildirmesi.

21 Ocak 1082 :Muhammed Tapar’ın doğumu.
 
 21 Mayıs 1082 :Sultan Melikşah'ın oğlu Davut’un ölümü.
 
 Haziran 1082 :Müslim’in Efsuna kalesini işgali.
 
 Kasım/Aralık 1082 :Nizamülmülk'ün oğlu Cemalülmülk'ün zehirlenmek suretiyle öldürülmesi.
 
 1082/83 :Süleyman şah’ın Güney-Anadolu seferine çıkarak Tarsus, Adana, Misis, Anazarba ve yörelerini fethi.
 
 1083 :Cüheyr ailesinin Bağdat'tan Isfahan'a gitmeleri.
 
 Haziran 1083 :Fahrüddevle bin Cüheyr'in Diyarbakır ve çevresi Selçuklu valiliğine atanması; Musul emîri Müslim'-in Dımaşk'ı kuşatması.
 
 1084 :Sultan Melikşah'ın Musul, Cezire ve Haleb bölgesini Amidüddevle'ye ikta etmesi.
 
 Şubat/Mart 1084 :Nizamülmülk'ün oğlu Müeyyidülmülk'ün Tuğra Divanı Başkanlığı'na atanması.
 
 Kasım 1084 :Sultan Melikşah'ın Musul ve çevresinin yönetimini yeniden Şerefüddevle Müslim'e vermesi.
 
 12 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’yi fethi.
 
 17 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya'da sultan Melikşah adına hutbe okutması.
 
 1084/85 :Tekiş'in ikinci kez isyan etmesi.
 
 1085 (Başlan) :Artık Bey'in Tutuş'un hizmetine girmesi; emîr Kara tekin’in Sinop'u fethi.
 
 1085 Ocak 1085 :Tutuş’un Artuk Bey ve Musul emîri Müslim'le bir ittifak yapması.
 
 Haziran/Temmuz 1085 :Melik Sultanşah'ın ölümü, Turan şah’ın Kirman Selçuklu Meliki olması.
 
 30 Ağustos 1085 :Süleyman şah’ın Antakya kalesini fethi.
 
 Eylül 1085 :Süleyman şah’ın Kurzâhil savaşında Müslim'i yenilgiye uğratması ve Müslim’in ölümü.
 
 12 Ocak 1085 :Süleyman şah’ın Haleb'i kuşatması.
 
 20 Haziran 1085 :Meyyafârikin (Silvan)’ın Selçuklu kuvvetlerine teslimi.
 
 Nisan/Mayıs 1086 : Diyarbakır ve çevresi yönetiminin Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlanması ve Mervanoğulları Emîrliği'nin sona erdirilmesi.
 
 4 Haziran 1086 :Süleyman şah’ın Haleb'i ikinci kez kuşatması. Süleymanşah’ın Tutuş ile yaptığı savaşı kaybedip intihar etmesi.
 
 Eylül/Ekim 1086 :Sultan Melikşah'ın Kuzey-Suriye seferine başlaması.
 
 6 Kasım 1086 :Sultan Sencer’in doğumu.
 
 3 Aralık 1086 :Haleb'in sultan Melikşah'a teslim edilmesi.
 
 1086 (Sonları) :Sultan Melikşah'ın Antakya'ya gelip şehir valiliğine Yağısıyan'ı, yönetim işlerinde de emîr Hasan'ı ataması.
 
 1086/87 :Emîr Porsuk’un Bizans’ın müdahalesi üzerine kuşattığı İznik'ten çekilmesi; sultan Melikşah'ın Turan şah’ın Fars hâkimiyetini onaylaması.
 
 1087 (Başları) :Sultan Melikşah’ın Aksungur’u Haleb Şıhneliğine, Nuh et-Türkî'yi de kale kumandanlığına ataması.
 
 Ocak 1087 :Emîr Bedrettin Ebulabbas'ın emîr Harb’i öldürmesi.
 
 12 Mart 1087 :Sultan Melikşah'ın Bağdat'a girmesi.
 
 Mart/Nisan 1087 :Emîr Bozan’ın Urfa'yı fethi.
 
 8 Mayıs 1087 :Halife Muktedi’nin sultan Melikşah'ın kızıyla evlenmesi dolayısıyla Bağdat'ta görkemli bir düğün yapılması.
 
 Temmuz 1087 :Tutuş'un Fatımî yönetimindeki Soyo'a ve Beyrut'u fethetmesi.
 
 3 Mart 1088 :Emîr Tahir’in öldürülmesi.
 
 Ekim 1088 :Bedrettin Ebulabbas ile Nih kalesi hâkimi emîr Me’mun arasında bir barış imzalanması.
 
 1088/89 :Sultan Melikşah'ın oğlu Ahmet'in Merv kentinde ölümü: sultan Melikşah'ın ilk Maveraünnehr seferi.
 
 1089 : Doğu-Karahanlı Devletinin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tâbi olması; Fatımîlerin Filistin ve Suriye'yi geri alma girişimleri.
 
 Temmuz/Ağustos1089 :Emîr Bedrettin Ebulabbas'ın Sistan emirliğine atanması hususunda sultan Melikşah tan bir ferman alması.
 
 Ekim/Kasım 1089 :Emîr Aksungur'un Berzûye kalesini Ermenilerden alması.

1090 :Fatımî istilâsı nedeniyle sultan Melikşah'ın Kuzey-Suriye Selçuklu valilerine Tutuş’un hizmetine girmelerini emretmesi; Hasan Sabbah'ın Âlamut kalesine girmesi; sultan Melikşah’ın Doğu-Karahanlı Devleti'ne son vermesi; sultan Melikşah'ın Ermeni Katolikosluğu'nun tek bir makamda temsil edilmesi hususunda bir ferman çıkarması.
 
 1090 (Sonları) :Sultan Melikşah'ın ikinci Maveraünnehr seferi.
 
 1091 :Emîr Yoruntaş'ın ölümü.
 
 26 Şubat 1091 :Ebû Mansur ile Bahaüddevle Halef arasında yapılan savaştan sonra bir barış imzalaması.
 
 29 Nisan 1091 :Aleksios Komnenos'un Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratması.
 
 Ağustos 1091 :Tutuş’un Humus, Irka ve Efâmiye kalesini Şeyzer emîri Nasr’a vermesi.
 
 5 Kasım 1091 :Sultan Melikşah’ın Bağdat'ı ikinci ziyareti.
 
 Aralık 1091 :Ebû Mansur'un Bahaüddevle Halef tarafından öldürülmesi.
 
 Ocak 1092 :Amîdüddevle bin Fahrüddevle’nin hilafet vezir ligine atanması.
 
 Şubat/Mart 1092 :Sultan Melikşah'ın emriyle Bağdat'ta Sultan Camii'nin yapımına başlanması.
 
 25 Nisan 1092 :Sultan Melikşah'ın Bağdat'tan Isfahan'a dönüşü.
 
 Temmuz 1092 :Emîr Arslan taş’ın Alamut'u kuşatması.
 
 Ekim 1092 :Rudbâr halkından bir gurubun Selçuklu ordusuna baskın yapmaları.
 
 14 Ekim 1092 :Nizamülmülk'ün bir Batınî tarafından öldürülmesi.
 
 28 Ekim 1092 :Sultan Melikşah’ın üçüncü Bağdat ziyareti.
 
 18 Kasım 1092 :Sultan Melikşah’ın ölümü.
 
 25 Kasım 1092 :Terken Hatun'un oğlu Mahmut adına Bağdat'ta sultan olarak hutbe okutması.
 
 1092 :Melikşah’ın ölümü üzerine, Kılıç Arslan’ın İsfahan dan İznik’e gelip babasının yerine tahta çıkması,
 
 1093 :Tutuş'un Tuğtekin'i Silvan valiliğine ve oğlu Dukak’ın atabeyliğine ataması; sultan Berkyaruk’un İsfahan kuşatması.
 
 Şubat 1093 :Tutuş’un Rahbe'yi aldıktan sonra burada adına sultan olarak hutbe okutması; İsmail bin Yakutî’nin Berkyaruk'a yenilerek Isfahan'a çekilmesi.
 
 Mart 1093 :Tutuş'un Nusaybin'i ele geçirmesi ve yönetimini Muhammed bin Müslim'e vermesi.
 
 Nisan 1093 :Tutuş’un Musul'u ele geçirmesi ve Meyyâfarikin'e hâkim olması.
 
 2 Nisan 1093 :Mudayya Savaşı.
 
 Ağustos/Eylül 1093 :İsmail bin Yakutî’nin öldürülmesi.
 
 Ekim/Kasım 1093 :Aksungur'un Haleb'e, Bozan'ın da Urfa'ya sultan Berkyaruk'un valisi olarak dönmeleri.
 
 Kasım/Aralık 1093 :Tutuş’un saltanat mücadelesinin ilk evresinde başarılı olamayarak Dımaşk’a dönmesi.
 
 30 Ocak 1094 :Sultan Berkyaruk adına Bağdat'da hutbe okunması.
 
 Mart/Nisan 1094 :Tekiş ve oğlunun sultan Berkyaruk’un emriyle öldürülmesi; Tutuş’un saltanat mücadelesinin ikinci evresine başlamak üzere Dımaşk'tan hareketi.
 
 27 Mayıs 1094 :Tutuş ve Aksungur arasında yapılan Seb'in savaşı tutsak alınan Aksungur'un öldürülmesi; Tutuş'-un Haleb'e hâkim olması.
 
 Haziran/Temmuz 1094 :Kirman Selçuklu meliki Turan şah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.
 
 Eylül/Ekim 1094 :Terken Hatun'un ölümü.
 
 Ekim/Kasım 1094 :Şehzade Mahmut’un ölümü.
 
 1094 (Sonları) :Tutuş’un Abakoğlu Yusuf’u Bağdat Şıhneliğine atayıp göndermesi.
 
 Şubat 1095 :Tutuş’un Cerbâzakân ve Rey kentlerini ele geçirmesi.
 
 26 Şubat 1095 :Rey savaşı ve Tutuş’un öldürülmesi.
 
 1095 :Arslan Argun'un Böribas'ı boğdurtmak suretiyle öldürtmesi; Fahrülmülk'ün Selçuklu vezirliğine atanması: Melik Rıdvan’ın Urfa’yı ele geçirmesi.
 
 Nisan/Mayıs 1095 :Haleb Selçuklu meliki Rıdvan’ın Cenahüddevle Hüseyin'i vezirliğe ataması.
 
 Eylül 1095 :Tuğtekin'in Suriye'ye gelip Dımaşk’a Dukak’ın hizmetine girmesi; sultan Berkyaruk'a suikast girişimi.
 
 Ağustos 1096 :İlk Haçlı kafilesinin Bizanslılar tarafından İstanbul'dan Anadolu yakasına geçirilmeleri.
 
 Eylül 1096 :İlk başıbozuk Haçlı ordusunun Türkiye Selçuklu kuvvetleri tarafından yok edilmeleri.
 
 Ekim/Kasım 1096 :Gürboğa’nın Musul’u teslim alması.
 
 1096 (Sonları) :Cenahüddevle Hüseyin'in Maarretünnûman ve kalesini ele geçirmesi.