(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi - 31- 32)
ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
ErayKitap Hadis-i Şerif Kütüphanesi

O (Muhammed), hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.(Necm Suresi - 3-4 )

Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Rasule karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir. (Nisa Suresi - 115)
"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan .." (Tevbe Suresi - 29)
“Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
(Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size (Rasulun sünneti / hadisleri değil) sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...”

Bu hadis-i şerif -farklı nüsanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir (bk. Ebu Davud, Sünnet, 5 (6), İmaret,33 ⇒ Tirmizî, İlim, 10 ⇒ İbn Mace, Mukaddime, 2 ⇒ Darimî, Mukaddime,49 ⇒ Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8)


Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir:
2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.” (bk. Tirmizi, İlim,10) ⇒ İbn Mâce, Mukaddime: 2 ⇒ Ebû davud, Sünnet: 17)


2664- Mıkdam b. Ma’dikerib (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dikkat edin! Sizden biriniz koltuğuna kurulduğu halde benden bir hadis kendisine ulaşacak ta o kimse şöyle diyecek: Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı var. Bu kitapla neyi helal olarak bulursak onu helal sayar haram olan hususları da haram kabul ederiz. Gerçekten Allah Rasûlünün haram kıldığı bir şey Allah’ın haram kıldığı gibidir.”
(bk. Tirmizi, İlim,10) ⇒ (İbn Mâce, Mukaddime: 2; Dârimî, Mukaddime: 6) ⇒ BKZ..Sunen-i Tirmizi: Tercüme Abdullah Parlıyan İlim Bölümü - 10 ⇒


İslam alimleri bu gibi hadislere dayanarak, Kur’an’da olmayan (en azından açıktan görülmeyen) birçok hükmün Allah Resulünün (asm) sünnetiyle sabit olduğunu söylemişlerdir. İmam Şafiî gibi bazı büyük alimler bu hadislere dayanarak “Rasulullah (a.s) sünneti, Kur’an’ın bir tefsiri, bir açıklaması hükmünde olduğunu...” belirtmişlerdir.


Hadis-i Şerif Kirapları
Hadis-i Kudsi Mütercim » Abdullah Tunçer
Sahih-i Buhari (ö. 256/869) » Mütercim Mehmet Sofuoğlu

Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi » Ahmed Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe’ye kazandırılmış

Sahihi Müslim (ö. 216/831)’in Muhtasar Mütercim » Hanifi Akın

Sunen-i Ebû Dâvûd (ö. 275/888) Mütercim » Necati Yeniel /Hüseyin Kayapınar
Sunen-i Nesâî (ö. 303/915) Mütercim » Abdullah Parlıyan

Sunen-i İbn Mâce (V. 273/886) Mütercim » Haydar Hatipoğlu

Sahih-i Tirmizi (ö. 279/892) Mütercim »Abdullah Parlıyan

Kutubu Sitte 7300 Muellifi İbnu Deybe Tercumesi » ?

El Lu'luu ve'l - Mercan (Buharî ve Müslim'in ittifak ettikleri Hadis'ler) » Muhammed Fuad Abdulbaki »


Riyazu-s Salihin İmami Nevevi 6Cild . İmam Nevevi . Çeviren . İhsan Özkes . İslamoğlu Yayıncılık

Muvatta . İmam Malik . Çeviren Ahmet Büyükpınar Beyan Yayınları
7 İmamın İttifak Ettikler Hadisler İbrahim El-Hazimi Mütercim » Hanifi Akın

En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif dualarını ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: Microsoft Edge + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır